https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/The-Aspiration-of-the-Mah%C4%81mudr%C4%81-of-Definitive-Meaning.pdf

by the Third Gyalwa Karmapa, Rangjung Dorje
༄༅། །ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས།
The Aspiration of the Mahāmudrā of Definitive Meaning
ན་མོ་གུ་རུ།
namo guru
NAMO GURU
བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །
lama nam dang yidam kyilkhor lha chok chu dü sum gyalwa sé dangché
Gurus, yidams of all maṇḍalas, and buddhas and bodhisattvas of the ten directions and three times:
བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས། །ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱིན་རླབས་མཛོད།

dak la tser gong dak gi mönlam nam ji shyin drubpé tün gyur jinlab dzö
Kindly consider me. Support and bless the fulfillment of my aspirations.
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱེས་པའི། །
dak dang tayé semchen tamché kyi samjor namdak gangri lé kyepé
Streams of virtue unsullied by threefold fixation are born on the snow-covered mountain
འཁོར་གསུམ་རྙོག་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས། །རྒྱལ་བ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །
khor sum nyokmé gé tsok chu gyün nam gyalwa ku shyi gyatsor juk gyur chik
Of the pure intentions and actions of myself and all innumerable beings. May they flow into the ocean of the buddhas’ four kāyas.
ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་དུ། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །
jisi dé matobpa desi du kyé dang kyewa tserab küntu yang
Until that is attained, throughout all births, all lives, may even the words “wrongdoing” and “suffering”
སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་ཅིང༌། །བདེ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
dik dang dukngal dra yang mi drak ching dé gé gyatsö pal la chöpar shok
Be unheard. May we enjoy the splendor of an ocean of happiness and virtue.
། །དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན། །བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟེན་གདམས་པའི་བཅུད་ཐོབ་ནས། །
daljor chok tob dé tsön sherab den shenyen zang ten dampé chü tob né
Acquiring the best leisure and resources, may we have faith, diligence, and wisdom. Relying upon good
spiritual friends and receiving the essence of the instructions,
ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤོག །
tsul shyin drub la barché machipar tserab küntu damchö chöpar shok
May we practive them properly without obstacle. In all our lives, may we practice genuine dharma.
ལུང་རིག་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲྲོལ། །མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་མུན་ནག་བཅོམ། །
lung rik töpé mi shé drib lé drol mengak sampé tetsom münnak chom
Hearing scripture and reasoning frees from unknowing. Contemplating the instructions conquers the darkness of doubt.
སྒོམ་བྱུང་འོད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །
gom jung ö kyi neluk ji shyin sal sherab sum gyi nangwa gyepar shok
The light of meditation clearly reveals the nature as it is. May the brilliance of the three wisdoms increase.
རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། །སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་བྲལ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །
takché tadral den nyi shyi yi dön drokur tadral tsok nyi lam chok gi
The ground is the two truths, beyond the extremes of eternalism and nihilism.
Through the supreme path of the two accumulations, beyond the extremes of exaggeration and denial,
སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་དོན་གཉིས་འབྲས་ཐོབ་པའི། །གོལ་འཆུག་མེད་པའི་ཆོས་དང་ཕྲད་པར་ཤོག །
si shyi tadral dön nyi dré tobpé gol chuk mepé chö dang trepar shok
The fruition, the two benefits, beyond the extremes of saṃsāra and nirvāṇa, is attained. May we encounter dharma free from error and deviation.
སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ། །སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེས། །
jang shyi semnyi saltong zungjuk la jongjé chakchen dorje naljor ché
The ground of purification is the mind’s nature, a union of lucidity-emptiness. What purifies is the great vajra yoga of mahāmudrā.
། །སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་རྣམས། །སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་འགྱུར་ཤོག །
jangja lobur trulpé drima nam jang dré dridral chöku ngön gyur shok
What is purified is the stains of adventitious delusion. May the result of purification, the stainless dharmakāya, be revealed.
གཞི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ་བའི་གདེངས། །དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱོང་བ་སྒོམ་པའི་གནད། །
shyi la dro dok chöpa tawé deng dé la ma yeng kyongwa gompé né
Severing misconceptions of the ground is certainty of the view. Sustaining that without distraction is the point of meditation.
སྒོམ་དོན་ཀུན་ལ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་མཆོག །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
gom dön kün la tsal jong chöpé chok ta gom chöpé deng dang denpar shok
Training in all aspects of meditation is the best action. May we have the confidence of the view, meditation, and action.
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ། །སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྟོང༌། །
chö nam tamché sem kyi namtrul té sem ni sem mé sem kyi ngowö tong
All dharmas are the mind’s manifestations. The mind: there is no mind; it is empty of mind’s essence.
སྟོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། །ལེགས་པར་བརྟག་ནས་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་ཤོག །
tong shying magak chiryang nangwa té lekpar tak né shyi tsa chöpar shok
Empty, it is unceasing, and can appear as anything. Having scrutinized it, may we find it.
ཡོད་མ་མྱོང་བའི་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ། །མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ་འཁྲུལ། །
yö ma nyongwé rangnang yul du trul marik wang gi rangrig dak tu trul
We mistake self-appearance, which has never existed, to be an object. Under ignorance’s power, we
mistake self-awareness to be a self.
གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ཀློང་དུ་འཁྱམས། །མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྩད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །
nyidzin wang gi sipé long du khyam marik trulpé tsé dar chöpar shok
Under the power of dualistic fixation, we wander in the expanse of saṃsāra. May we get to the bottom of ignorance and delusion.
། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟྱིགས། །མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །
yöpa mayin gyalwé kyang ma zik mepa mayin khordé kün gyi shyi
Not something, it is not seen even by buddhas. Not nothing, it is the ground of all saṃsāra and nirvāṇa.
འགལ་འདུ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། །མཐའ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །
galdu mayin zungjuk umé lam tadral sem kyi chönyi tokpar shok
This is not a contradiction; it is unity, the middle way. May we realize the mind’s nature, beyond extremes.
འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚོན་པ་མེད། །འདི་མིན་ཞེས་བྱ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །
di yin shyepa gang gi tsönpamé di min shyeja gang gi kakpamé
Nothing indicates this, saying, “It is this.” Nothing negates this, saying, “It is not this.”
བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས། །ཡང་དག་དོན་གྱི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །
lo lé depé chönyi dümajé yangdak dön gyi ta ni ngepar shok
Beyond the intellect, dharmatā is not composite. May we realize the perfect, ultimate truth,
འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར། །འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད། །
di nyi ma tok khorwé gyatsor khor di nyi tok na sangye shyen namé
Not realizing this, we circle in the ocean of saṃsāra. If this is realized, buddha is not elsewhere.
ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་ཉིད་ཀུན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །
tamché di yin di min gangyang mé chönyi kün shyi tsang ni rigpar shok
Everything is this; there is nothing that is not this. May we know dharmatā, exposing the all-basis.
སྣང་ཡང་སེམས་ལ་སྟོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། །རྟོགས་ཀྱང་སེམས་ལ་འཁྲུལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །
nang yang sem la tong yang sem yin té tok kyang sem la trul yang rang gi sem
Appearances are mind; emptiness is also mind. Realization is mind; delusion is our own mind too.
སྐྱེས་ཀྱང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཡིན་པས། །སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །
kyé kyang sem la gak kyang sem yinpé dro dok tamché sem la chöpar shok
Arisen, it’s mind; stopped, it’s also mind. May we sever all misconceptions in the mind.
། །བློས་བྱས་རྩོལ་བའི་སྒོམ་གྱིས་མ་བསླད་ཅིང༌། །ཐ་མལ་འདུ་འཛིའི་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར། །
löjé tsolwé gom gyi ma lé ching tamal dudzi lung gi makyöpar
Not sullied by the meditation that is conceptual effort, nor stirred by the wind of ordinary distractions,
མ་བཅོས་གཉུག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་སྐྱོང་བར་ཤོག །
machö nyukma rangbab jok shepé sem dön nyamlen khé shing kyongwar shok
May we know how to rest naturally and freely, not altering. May we be skilled in and sustain the practice
of the mind.
ཕྲ་རག་རྟོགས་པའི་དབའ་རླབས་རང་སར་ཞི། །གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ངང་གིས་གནས། །
tra rak tokpé balab rang sar shyi yomé sem kyi chuwo ngang gi né
May the subtle and coarse waves of thought be naturally calmed. May the river of mind, unmoving, come to
natural rest.
བྱིང་རྨུགས་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི། །ཞི་གནས་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །
jing muk nyokpé drima dang dralwé shyiné gyatso mi yo tenpar shok
Free from the polluting stains of torpor and dullness, may the ocean of śamatha be unmovingly stable.
བལྟར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པའི་ཚེ། །མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷག་གེར་མཐོང༌། །
tarmé sem la yangyang tepé tsé tongmé dön ni ji shyin lhak ger tong
When looking again and again at the mind, which has nothing to look at, nothing to see is vividly seen as it is.
ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ཉིད། འཁྲུལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །
yin min dön la tetsom chöpa nyi trulmé rang ngo rang gi shepar shok
That is the resolution of doubts about what it is and is not. Without delusion, may we recognize our own nature.
ཡུལ་ལ་བལྟས་པས་ཡུལ་མེད་སེམས་སུ་མཐོང༌། །སེམས་ལ་བལྟས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟོང༌། །
yul la tepé yulmé sem su tong sem la tepé semmé ngowö tong
Looking at objects, there are no objects; they are seen as mind. Looking at the mind, there is no mind; it is empty of nature.
གཉིས་ལ་བལྟས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲྲོལ། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །
nyi la tepé nyidzin rang sar drol ösal sem kyi neluk tokpar shok
Looking at both, dualism is liberated in its own place. May we realize the clear light, the mind’s nature.
0 Responses