Also See: (Tamil) தஸ்னெஸ்/பாஸர்பையின் ஏழு ஞானோதய நிலைகள் - Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See: (Tamil) அனாட்டா (தனியற்ற நிலை), சூன்யம், மஹா மற்றும் சாதாரணமை, மற்றும் தானியக்க சிறப்பு குறித்து - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

புத்த மதத்தின் அத்வைத மற்றும் மஹாயோகி சித்தர் ராணா ரின்போச்சேவின் சமான அனுபவ உணர்வு மற்றும் முன்னேற்ற நிலைகளை கண்ட பிற புத்த ஆசிரியர்களைப் பற்றி அறிய, சென் ஆசிரியர் அலெக்ஸ் வீத்தின் கணக்கை https://www.awakeningtoreality.com/search/label/Alex%20Weith இல் காணவும், மற்றும் அர்ச்சாயா மஹாயோகி சித்தர் ராணா ரின்போச்சேவின் கணக்கை: https://www.awakeningtoreality.com/2013/01/marshland-flowers_17.html இல் காணவும். இந்தியாவில் கேரளாவில் வாழும் புத்த மதத்தின் த்ஸோக்சென் மரபின் யோகி பிரபோத ஞானா (அஜித் பிரசாத்) மற்றும் யோகி அபய தேவி (பிரியா ஆனந்தா) ஆகியோரும் அனாட்மன்/சுன்யதா பற்றிய அனுபவ உணர்வைக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களின் இணையதளம் https://www.wayofbodhi.org ஆகும்

यदि आप अनुवाद में किसी भी सुधार की आवश्यकता को पहचानते हैं या इसकी सटीकता या स्पष्टता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए संपर्क पृष्ठ पर जाएँ: संपर्क करें। यदि आपको निम्नलिखित लेखों के लिए अनुवाद की आवश्यकता है, तो मुझसे संपर्क करें, और मैं ChatGPT का उपयोग करके अनुवाद में सहायता करूंगा: संपर्क करें

User: Translating the provided English text into Tamil while ensuring precision and clarity:

" [long text from original English Buddha Nature is NOT "I Am""

"புத்த இயல்பு 'நான் உள்ளேன்' அல்ல"

புதுப்பிப்பு: இந்த கட்டுரையின் கொரிய பதிப்பு இங்கே கிடைக்கிறது https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=sunyanet&logNo=222980117000&searchKeyword=transcendental%20turn


இந்தி பதிப்பு இப்போது கிடைக்கிறது: (இந்தி) बुद्ध प्रकृति 'मैं हूँ' नहीं है" - புத்த இயல்பு 'நான் உள்ளேன்' அல்ல


மேலும் பார்க்கவும்: 1) துஷ்ணெஸ்/பாஸர்பையின் ஏழு விளக்கீட்டு நிலைகள்

2) அனாத்தா (சுயமில்லாமை), சூனியம், மகா மற்றும் சாதாரணம், மற்றும் தன்னிகரற்ற செயல்பாடு பற்றி


நான் உள்ளேன் என்ற தவறான புரிதல்


(கட்டுரை கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2019 ஜூன் 25 - கில் ஃப்ரோன்டல் மற்றும் துஷ்ணெஸ் ஆல் சில பிடிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன)


(பின்வருவது துஷ்ணெஸ்/பாஸர்பை எழுதிய சில ஆதாரங்களிலிருந்து குறைந்த திருத்தங்களுடன் ஒரு சேகரிப்பாகும்.)


ஒரு ஆறு கடலில் செல்லும் போது போல, சுயம் ஒன்றுமில்லை என்று கரையேறினார். ஒரு சாதகர் தனிப்பட்ட இயல்பின் மாயையான இயல்பை முழுமையாக புரிந்துகொண்டால், கர்த்தா-கர்மா பிரிவினை நடக்காது. “அம்னெஸ்” அனுபவிக்கும் ஒரு நபர் எல்லாவற்றிலும் “அம்னெஸ்” காண்பார். அது எப்படி இருக்கும்?


தனிப்பட்டத்தை விட்டு விடுதல் -- வருகை மற்றும் செல்வது, வாழ்க்கை மற்றும் மரணம், அனைத்து நிகழ்வுகளும் அம்னெஸ்ஸின் பின்னணியிலிருந்து தோன்றி மறையும். அம்னெஸ் எந்த 'உருவமுள்ள' எந்தவொரு இடத்திலும் இல்லை; மாறாக, அனைத்து நிகழ்வுகளும் நடக்கும் அடிப்படை உண்மையாக அனுபவிக்கப்படுகிறது. மரணத்தின் தருணத்தில் கூட, யோகி அந்த உண்மையுடன் முழுமையாக ஒத்துழைத்து, 'உண்மையானது' என்று அதை தெளிவாக அனுபவிக்கிறார்; நாம் அந்த அம்னெஸ்ஸை இழக்க முடியாது; மாறாக அனைத்தும் அதிலிருந்து கரைந்து மறுபடியும் உருவாகிறது. அம்னெஸ் நகரவில்லை, வருகை மற்றும் செல்வது இல்லை. இந்த "அம்னெஸ்" கடவுள் ஆகும்.


சாதகர்கள் இதை உண்மையான புத்த மனம் என்று தவறாக நினைக்கக


User

Continue

ChatGPT


கூடாது! "ஐ அம்னெஸ்" என்பது பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ் ஆகும். அது ஏன் மிகவும் பரவசமூட்டுகிறது என்பது அதன் சூனியம் இயல்பின் நுண்ணறிவு இல்லாததால் தான். எதுவும் நிலைக்காது, பிடிக்க ஒன்றுமில்லை. உண்மையானது பிரிஸ்டீன் மற்றும் ஓடும், நிலைக்கும் பொருள் மாயை. ஒரு பின்னணியாக அல்லது மூலமாக மீண்டும் செல்வது 'சுயம்' என்ற பலமான கார்மிக பார்வைகளால் குருடாகி விடுகிறோம். இது 'சுயம்' என்ற ஒரு அடுக்கு; அது நாம் 'காணும்' ஒன்றை 'காண' தடுக்கிறது... அது மிகவும் நுண்ணியமானது, மிக மெல்லியது, மிக நுண்ணியமானது... அது கிட்டத்தட்ட கண்ணைப்பற்றாது. இந்த 'சுயம்' செய்யும் வேலை என்பது 'சாட்சி' என்ன என்பதை நாம் 'காண' தடுக்கிறது மற்றும் எப்போதும் சாட்சிக்கு, மூலத்திற்கு, மையத்திற்கு மீண்டும் செல்ல வைக்கிறது. ஒவ்வொரு தருணமும் நாம் சாட்சிக்கு, மையத்திற்கு, இந்த பின்னணியுள்ள இருப்பிற்கு மீண்டும் செல்வது ஒரு மாயை. அது பழக்கமானது மற்றும் கிட்டத்தட்ட ஹிப்னோடிக்.


ஆனால் இந்த “சாட்சி” என்பது என்ன? அது வெளிப்பாடு அல்லது தோற்றம் தான்! ஒரு மூலத்திற்கு மீண்டும் செல்ல ஒன்றுமில்லை, தோற்றமே மூலம்! நொடி நொடியான சிந்தனைகள் உட்பட. பிரச்சினை என்பது நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம், ஆனால் அனைத்தும் அதுவே. தேர்ந்தெடுக்க ஒன்றுமில்லை.


ஒரு கண்ணாடி பிரதிபலிக்காது

எப்போதும் வெளிப்பாடு மட்டுமே இருக்கிறது.

ஒரு கை தட்டுகிறது

அனைத்தும் இருக்கிறது!


“நான் உள்ளேன்” மற்றும் “கண்ணாடி பிரதிபலிக்காது” இடையே ஒரு வேறுபட்ட கட்டம் இருக்கிறது, நான் அதை “கண்ணா


User

Continue

ChatGPT


டி பிரைட் கிளாரிட்டி” என்று பெயரிடுவேன். என்றும் சாட்சியாக அனுபவிக்கப்படும் ஒரு உருவமற்ற கிரிஸ்டல் கிளியர் கண்ணாடியின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் பிரதிபலிக்கிறது. 'சுயம்' இல்லை என்று ஒரு தெளிவான அறிவு இருக்கிறது ஆனால் 'சுயம்' என்ற கார்மிக பார்வையின் கடைசி தடயம் இன்னும் முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை. அது மிக நுண்ணிய அளவில் இருக்கிறது. 'கண்ணாடி பிரதிபலிக்காது' என்று சுயத்தின் கார்மிக பார்வை மிகவும் தளர்வாகி, சாட்சியின் உண்மையான இயல்பு காணப்படுகிறது. எப்போதும் ஒரு சாட்சி எதையும் சாட்சியம் செய்வதில்லை, வெளிப்பாடு மட்டுமே இருக்கிறது. இரண்டாவது கை இல்லை...


எங்கும் தெரியாத ஒரு சாட்சி இல்லை. எப்போதும் நாம் ஒரு தெரியாத ஒளிரும் உருவத்திற்கு மீண்டும் செல்ல முயற்சிக்கிறோம், அது மீண்டும் சிந்தனை ஆட்டமாகும். அது 'சுயம்' என்ற பார்வையில் செயல்படுகிறது. (துஷ்ணெஸ்ஸின் அறுவடை அனுபவங்களை பார்க்கவும்)


தீர்க்கமான தோற்றங்கள் நமது மனதின் அறிவாற்றலால் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றன. அந்த அறிவாற்றலின் முறை இருமையானது. அனைத்தும் மனம் தான் ஆனால் இந்த மனம் 'சுயம்' என்று கருதப்படக்கூடாது. “நான் உள்ளேன்”, என்றும் காட்சி, இவை அனைத்தும் நமது அறிவுக்குரிய தயாரிப்புகள் மற்றும் 'சுயம்' என்ற வேர் காரணம் உண்மையான காணுதலை தடுக்கிறது.


உணர்வு பூர்வமான “நான் உள்ளேன்” என்ற உணர்வை அனுபவிக்கும் போது, அதன் பிரிஸ்டீன் அடையாளத்தை அதன் சுத்தமான அடையாளமாக பற்றிக்கொள்கிறது. அதன் மூலம், அது சுத்தமான உணர்வின் உணர்வு என்பது வெறுமனே உணர்வுக்கு சிந்தனை உலகில் உறவு கொள்ளும் ஒரு உணர்வு அம்சம் என்பதை தவறாக காண்பதாகும். இது மற்ற உணர்வு பொருட்களிலிருந்து சுத்த உணர்வு அனுபவத்தை தடுக்கும் கார்மிக நிலைமையை விளைவுக்குக் கொண்டுவருகிறது. இதனை மற்ற உணர்வுகளுக்கும் விரிவு செய்து, கேட்பவர் இல்லாமல் கேட்கும் அனுபவமும், பார்ப்பவர் இல்லாமல் பார்க்கும் அனுபவமும் உள்ளது -- தூய ஒலி-உணர்வு அனுபவம் தூய பார்வை-உணர்வு அனுபவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. உண்மையில், நாம் 'நான்' என்பதை விட்டுவிட்டு 'சுன்யதா இயல்பு' என்பதைக் கொண்டு மாற்றும் போது, உணர்வு இடமில்லாததாக அனுபவிக்கப்படுகிறது. ஒரு நிலை மற்றொரு நிலையை விட தூய்மையானது அல்ல. அனைத்தும் ஒரே சுவையாகும், இருப்பின் பல்வேறு வடிவங்களாகும்.


யார்', 'எங்கே' மற்றும் 'எப்போது', 'நான்', 'இங்கே' மற்றும் 'இப்போது' ஆகியவை இறுதியில் முழுமையான தெளிவின் அனுபவத்திற்கு வழி விட வேண்டும். ஒரு மூலத்திற்கு மீண்டும் செல்ல வேண்டியதில்லை, வெளிப்பாடு போதும். இது மிகவும் தெளிவாக உணரப்படும் போது, முழு ஒளிப்பார்வை அனுபவிக்கப்படுகிறது. முழு ஒளிப்பார்வை நிலைப்படும் போது, ட்ரான்செண்டண்டல் பாடி அனுபவிக்கப்படுகிறது மற்றும் தர்மகாயா எங்கும் காணப்படுகிறது. இது போதிசத்துவரின் சமாதி பிளிஸ். இது பயிற்சியின் பழுத்தல் ஆகும்.


அனைத்து தோற்றங்களையும் முழு உயிர்த்துளிப்பு, விவிட்னஸ் மற்றும் தெளிவுடன் அனுபவிக்கவும். அவை உண்மையில் நமது பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ், ஒவ்வொரு நொடியும் மற்றும் எங்கும் அனைத்து பல்வேறுபாடுகளுடன். காரணங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இருந்தால், வெளிப்பாடு இருக்கிறது, வெளிப்பாடு இருந்தால், அவேர்னெஸ் இருக்கிறது. அனைத்தும் ஒரே உண்மை.


பாருங்கள்! மேகத்தின் உருவாக்கம், மழை, வானத்தின் நிறம், இடி, இந்த முழு நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது, அது என்ன? அது பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ். எதுவும் அடையாளப்படுத்தப்படவில்லை, உடலுக்குள் குறிப்பிடப்படவில்லை, அனுபவத்திற்கு விடுதலையாக அது என்ன. அது நமது பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ் முழு உலகத்தில் அதன் சூனியம் இயல்புடன் நடக்கிறது.


'சுயம்' என்று மீண்டும் செல்வது என்றால், நாம் உள்ளுள்ளோம். முதலில் சின்னங்களை கடந்து செல்ல வேண்டும் மற்று


User

Continue


2 / 2


ChatGPT


ம் உண்மை நிகழ்வுகள் நடக்கும் சாராம்சத்தை காண வேண்டும். இந்த கலையை நிபுணத்துவமாக கற்றுக்கொண்டு, விழிப்புணர்வு எழுந்து நிலைப்படும் வரை, 'சுயம்' அடங்கியதும், மையமற்ற உண்மை உணரப்படும்.


பொதுவாக உணரப்படுவது, 'ஐ அம்' என்ற அனுபவத்தில் உண்மையான இருப்பு உள்ளது, இந்த 'ஐ அம்' என்ற சொற்களும் முத்திரையும் இல்லாமலும், 'சுத்த இருப்பின் உணர்வு', உணர்வு இன்னும் உள்ளது. இது இருப்பில் ஓய்வடைவதாகும் நிலை. ஆனால் பௌத்தத்தில், அனைத்தும், ஒவ்வொரு நொடியும் வெளிப்படாததை அனுபவிக்க முடியும்.


முக்கியமானது 'நீ' இல்லை, ஆனால் 'நீ' இல்லை என்பதை 'காண' வேண்டும். அது என்பது ஒரு செயலாளர் பிரபஞ்ச எழுச்சியின் நடுவில் நிற்காது என்பதை 'காண' வேண்டும். அது வெறும் நடப்பு மட்டுமே, சூனியம் இயல்பு காரணமாக, ஒருபோதும் 'நான்' செய்வதில்லை. 'நான்' அடங்கியதும், சின்னங்கள், முத்திரைகள் மற்றும் முழு கருத்துரு அடுக்கும் அதனுடன் செல்கிறது. செயலாளர் இல்லாதது வெறும் நடப்பு.


காணுதல், கேட்குதல், உணருதல், சுவைப்பது, மணக்குதல் மட்டுமல்ல, அனைத்தும் தூய்மையாகவும், தானாகவும் தோன்றும் வெளிப்பாடுகளாக உள்ளன. பல்வேறுபாடுகளின் முழுமையான தூய இருப்பு/சித்.


இருமையற்ற உணர்வுக்கு பிறகு ஒரு கட்டத்திற்கு வரும் போது, ஒரு சிக்கல் உள்ளது. ஒரு விதத்தில் சாதகர் இருமையற்ற நொடிப்பொழுதுகளின் தன்மையை உண்மையாக "உடைத்து" முடியாது. இது இருமையற்ற அனுபவத்தின் ஆழ்ந்த 'பார்வை' கொண்டு செல்லும் அளவுக்கு ஒத்துழைக்காது. எனவே, சூனியம் என்ற பார்வையின் உணர்வு அவசியமாகிறது. (சூனியம் பிறகு மேலும்)


வருடங்களாக நான் "இயல்பானது" என்ற சொல்லை "நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப தானாக எழும்" என்று மெருகூட்டினேன். நிபந்தனை இருந்தால், உணர்வு இருக்கிறது. ஒரு விண்வெளியை ஒரு அளவு-நேர தொடர்ச்சியில் கட்டுப்படுத்தாமல். இது மையத்தை கரைய உதவுகிறது.


தோற்றம் எல்லாம்


User

Continue

ChatGPT


தான் உள்ளது மற்றும் தோற்றம் தான் மூலம் ஆகும் என்பது என்ன வெளிப்பாடுகளை உண்டாக்குகிறது? "சுவீட்னஸ்" சர்க்கரையின் இல்லை "ப்ளூனெஸ்" வானத்தின் நிறம். அதேபோல "அம்னெஸ்"... அனைத்தும் சமமான தூய்மையானவை, ஒரு நிலை மற்றொரு நிலையை விட தூய்மையானது இல்லை, கேள்விகள் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன. நிபந்தனைகள் என்பது வெளிப்பாடுகளுக்கு அவர்களின் 'உருவங்களை' கொடுக்கும் காரணிகள். பௌத்தத்தில், பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ் மற்றும் நிபந்தனைகள் பிரிக்கப்படாது.


"கண்ணாடி பிரதிபலிக்காது" என்ற பிறகு, உங்கள் கண்களை அடிப்பதிலிருந்து, கையை உயர்த்துவது...குதிப்பு...மலர்கள், வானம், கிளிகளின் கீச்சு, காலடி ஒலிகள்...ஒவ்வொரு நொடியும்...எதுவும் அது இல்லை! அது மட்டுமே இருக்கிறது. தற்போதைய தருணம் முழுமையான அறிவு, முழுமையான வாழ்க்கை, முழுமையான தெளிவு. அனைத்தும் அறிந்திருக்கிறது, அது அது. இரு இல்லை, ஒன்று மட்டுமே. புன்னகை


சாதகர் 'சாட்சி' முதல் 'சாட்சி இல்லை' என்ற மாற்றுக்கு செல்லும் போது, சிலர் வெளிப்பாடு தானாக அறிவு என்று அனுபவிக்கின்றனர், சிலர் அதை மிகுந்த உயிர்ப்பு என்று அனுபவிக்கின்றனர், சிலர் அதை மிகுந்த தெளிவு என்று அனுபவிக்கின்றனர், மற்றும் சிலர், அனைத்து மூன்று தன்மைகளும் ஒரு சிங்கிள் தருணத்தில் வெடிக்கின்றன. கூட அப்போது 'சுயம்' முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை, நாம் அதன் நுண்ணியத்தை அறிவோம் ;) . நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பிரச்சினையை எதிர்கொள்ளும் போது நிபந்தனையின் கொள்கை உதவும் (நான் இருமையற்ற அனுபவத்திற்கு பிறகு ஒரு நபர் உணர்வை எப்படி உணர்கிறார் என்பதை அறிவேன், அவர்கள் 'மதம்' பிடிக்காது... :) வெறும் 4 வரிகள்).


இது இருக்கும் போது, அது இருக்கிறது.

இது எழும்பும் போது, அது எழும்புகிறது.

இது இல்லாதபோது, அதுவும் இல்லை.

இது நிற்கும் போது, அதுவும் நிற்கிறது.


அறிவியலாளர்களுக்கு அல்ல, நமது பிரிஸ்டீன் அவ


User

Continue 

ChatGPT


ேர்னெஸ்ஸின் முழுமையான அனுபவத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. 'யார்' மறைந்து போகிறது, 'எங்கே' மற்றும் 'எப்போது' இல்லை (சோ: அனாத்தா உணர்வுக்கு முதல் முறிவுக்கு பிறகு).


இந்த உணர்வில் மகிழ்ச்சியை கண்டுபிடியுங்கள் -- இது இருக்கிறது, அது இருக்கிறது. :)


அத்வைத வேதாந்தாவில் இருமையற்ற உணர்வு உள்ளது, மற்றும் பௌத்தத்தில் சுயமில்லாமை உள்ளது, அத்வைத வேதாந்தா ஒரு “இறுதியான பின்னணி”யில் ஓய்வு எடுக்கிறது (இருமையானது ஆக்கினாலும்) (சோ கருத்துகள் 2022: அத்வைத வேதாந்தாவின் அரிய வகைகளில் கிரெக் கூடின் அல்லது அட்மானந்தாவின் நேரடி பாதையில், [மெல்லிய பொருள்/பொருள்] சாட்சி கடைசியில் சரிந்து, பொருள் என்பதின் நோக்கமும் கடைசியில் கரைந்து போகிறது -- பார்க்க https://www.amazon.com/After-Awareness-Path-Greg-Goode/dp/1626258090), பௌத்தத்தில் பின்னணி முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு, பிரபஞ்சங்களின் சூனியம் இயல்பில் ஓய்வு எடுக்கிறது; உண்மையில் பிரிஸ்டீன் அவேர்னெஸ் எங்கு தோன்றுகிறதோ அங்கே உதிக்கிறது மற்றும் மறைகிறது. பௌத்தத்தில், என்றும் இல்லை, காலமற்ற தொடர்ச்சி மட்டுமே (நிகழ்கால விவிட்னஸில் காலமற்றது ஆனால் அலை முறையில் மாறும் மற்றும் தொடரும்). மாறும் ஒன்று இல்லை, மாற்றம் மட்டுமே உள்ளது.


எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் கருத்துகள் வருகிறது மற்றும் போகிறது; அவை 'நான்' அல்ல; அவை தற்காலிக இயல்பு உள்ளது. இந்த கடந்து செல்லும் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் கருத்துகளை நான் உணர்ந்தால், அது ஒரு மாறாத மற்றும் மாறாத உருவம் உள்ளதை நிரூபிக்கிறது என்பது ஒரு தார்க்கிக முடிவு அல்லது அனுபவ உண்மை. உருவமற்ற உண்மை உணர்ந்து உணரப்படுகிறது மற்றும் மாறாதது என்பதால் அது உண்மையானது மற்றும் மாறாதது போல தெரிகிறது. நிபந்தனைகள் (கண்டிஷனிங்) மற்றும் முந்தைய அனுபவத்தை நினைவில் கொள்ளும் சக்தி காரணமாக அது உண்மையானது மற்றும் மாறாதது என தெரிகிறது. (கார்மிக பார்வை


User

Continue 

ChatGPT


களின் செல்லாக்கும் பார்க்கவும்)


இன்னும் ஒரு அனுபவம் உள்ளது, இந்த அனுபவம் தற்காலிக வடிவங்கள் -- உருவங்கள், எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் கருத்துகளை நிராகரிக்கவோ அல்லது மறுக்கவோ இல்லை. இது அந்த உணர்வுகள் யோசிக்கும் ஏனெனில் ஒரு தனி அறிந்துகொள்ளும் இருப்பு உள்ளது என்று அல்ல, அது அறிந்துகொள்ளப்படுவதாகும் ஏனெனில் அது அது. இது உண்மையான உணர்வுகள் என்று உணர்ந்துகொள்ளும் உண்மையை உணர்ந்துகொள்கிறது; ஒவ்வொரு தருணமும் ஒரு முழுமையான புதிய உண்மை, தனித்துவமானது.


மனம் வகைப்படுத்துவதை விரும்புகிறது மற்றும் விரைவாக அடையாளம் காணுகிறது. நாம் உணர்வு நிலையானது என்று நினைக்கும்போது, அதன் தற்காலிக இயல்பை 'காண' தவறுகிறோம். நாம் அதை உருவமற்றது என்று கருதும்போது, உணர்வின் துணிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் விவிட்னஸை காண்பதை நாம் தவறவிடுகிறோம். நாம் கடலுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பற்றுக்கொள்ளும் போது, அலையற்ற கடலை நாடுவதை அறியாமல், கடலும் அலையும் ஒன்று மற்றும் அதே என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம். வெளிப்பாடுகள் கண்ணாடியின் தூசி அல்ல, தூசி தான் கண்ணாடி. எப்போதும் தூசி இல்லை, நாம் ஒரு தனிப்பட்ட துகளுடன் அடையாளம் காணும்போது, மற்றவை தூசியாக ஆகிவிடுகிறது.


வெளிப்படாதது தான் வெளிப்பாடு, எல்லாம் எதுவுமில்லாதது, முழுமையாக அசைவற்று எனினும் எப்போதும் ஓடுகின்றது, இதுவே மூலத்தின் தானாக உருவாகும் இயல்பு. வெறும் சுயமாக. சுயமாகவே கருத்துருவாக்கத்தை மீறுங்கள். அற்புதமான பிரபஞ்ச உலகின் அதிசயமான நிஜத்தில் முழுமையாக வாழுங்கள்.


.........

"புதுப்பிப்பு, 2022:

இதேபோன்ற உள்ளுணர்வுகளை அனுபவித்த சிம் பெர்ன் சொங் எழுதியது:

'எனது கருத்து மட்டுமே... என் வழக்கில், முதல் முறை 'நான் உள்ளேன்' என்ற தூய இருப்பு/சித் அனுபவித்த போது, எந்த சிந்தனையும் இல்லை. வெறும் எல்லையற்ற, அனைத்திலும் பரவிய தூய இருப்பு/சித் மட்டுமே. உண்மையில், 'இது நான் உள்ளேன்' என்பதை அறிய அல்லது தேட எந்த சிந்தனையும் அல்லது கவனிப்பும் இல்லை. எந்த கருத்துக்கூட்டலும் இல்லை. அந்த அனுபவம் முடிந்த பிறகு மட்டுமே 'நான் உள்ளேன்' என்று அது அர்த்தப்படுத்தப்பட்டது. எனக்கு, 'நான் உள்ளேன்' அனுபவம் என்பது உண்மையில் வாழ்க்கையின் நிலையை ஒரு துளியாக காண்பதாகும்.. ஆனால் அது விரைவில் மறு-அர்த்தப்படுத்தப்படுகிறது. 'எல்லையற்றது' என்ற பண்பு அனுபவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் 'கருத்து-பொருள் இல்லாமை', 'வெளிச்சமான ஒளிமயம், வெற்றிடம்' போன்ற பிற பண்புகள் இன்னும் புரியவில்லை. எனது கருத்து, 'நான் உள்ளேன்' அனுபவிக்கப்பட்டால், அது அனுபவம் என்பதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்காது."


-------------- புதுப்பிப்பு: 2022


சோ அவர்கள் ஐ அம் கட்டத்தில் உள்ள ஒருவரிடம்: என் அட் ஆர் (விழிப்புணர்வு நிகழ்த்தும் சமூகம்) சுமார் 60 பேர் அனாத்தாவை உணர்ந்துள்ளனர் மற்றும் பலர் அதே கட்டங்கள் வழியாக சென்றுள்ளனர் (ஐ அம் முதல் இருமையற்றது வரை அனாத்தா... மற்றும் பலர் இருமுனை சூனியம் வரை சென்றுள்ளனர்), மற்றும் நீங்கள் எங்கள் ஆன்லைன் சமூகத்தில் சேர விரும்பினால் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள்: https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality


நடைமுறையாக, நீங்கள் ஐ அம் அவகேனிங் அனுபவித்தால், மற்றும் இந்த கட்டுரைகளின் படி சிந்தனை மற்றும் பயிற்சி செய்தால், நீங்கள் ஒரு வருடத்தில் அனாத்தா உணர்வை உணர முடியும். பல மக்கள் ஐ அம் கட்டத்தில் தசாப்தங்கள் அல்லது ஜீவனங்களில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் நான் ஜான் தன் மற்றும் இந்த சிந்தனைகளை கொண்டு ஒரு வருடத்தில் ஐ அம் முதல் அனாத்தா உணர்வு வரை முன்னேறினேன்:


ஐ அம் இன் நான்கு அம்சங்கள், http://www.awakeningtoreality.com/2018/12/four-aspects-of-i-am.html


இரு இருமையற்ற சிந்தனைகள், https://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/12/two-types-of-nondual-contemplation.html


அனாத்தாவின் இரண்டு ஸ்தான்ஸாக்கள், http://www.awakeningtoreality.com/2009/03/on-anatta-emptiness-and-spontaneous.html


பாஹியா சுத்தா, http://www.awakeningtoreality.com/2008/01/ajahn-amaro-on-non-duality-and.html மற்றும் http://www.awakeningtoreality.com/2010/10/my-commentary-on-bahiya-sutta.html


இந்த கட்டுரைகள் உதவும்:


என் கட்டுரை நோ நவுன்ஸ் அர் நெசஸரி டு இனிஷியேட்


User

Continue

ChatGPT


வெர்ப்ஸ் - http://www.awakeningtoreality.com/2022/07/no-nouns-are-necessary-to-initiate-verbs.html,


என் கட்டுரை தி விண்ட் இஸ் ப்ளோவிங், ப்ளோவிங் இஸ் தி விண்ட் - http://www.awakeningtoreality.com/2018/08/the-wind-is-blowing.html,


டேனியலின் விபஸ்ஸனா குறித்து விளக்கங்கள் - https://vimeo.com/250616410,


பாஹியா சுத்தாவின் பௌத்த ஆய்வு (அனாத்தா மற்றும் பாஹியா சுத்தா ஜென் பௌத்தம் சார்ந்து ஒரு ஜென் ஆசிரியர் மூலம் விளக்கப்படுகிறது) http://www.awakeningtoreality.com/2011/10/a-zen-exploration-of-bahiya-sutta.html


ஜோயல் ஏஜீ: அப்பியரன்சஸ் ஆர் செல்ஃப்-இல்லுமினேடிங் http://www.awakeningtoreality.com/2013/09/joel-agee-appearances-are-self_1.html


கைல் டிக்ஸனிடமிருந்து ஆலோசனை http://www.awakeningtoreality.com/2014/10/advise-from-kyle_10.html


ஆ சன் தட் நெவர் செட்ஸ் http://www.awakeningtoreality.com/2012/03/a-sun-that-never-sets.html


கைல் டிக்ஸன்/க்ரோதா/அஸன்தட்னெவர்செட்ஸின் போஸ்ட்களின் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் (SoundCloud) மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது - https://www.awakeningtoreality.com/2023/10/highly-recommended-soundcloud-audio.html


துஷ்னெஸ்ஸின் ஆரம்ப ஃபோரம் போஸ்ட்கள் - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2013/09/early-forum-posts-by-thusness_17.html (துஷ்னெஸ் தானே சொன்னது போல, இந்த ஆரம்ப ஃபோரம் போஸ்ட்கள் ஐ அம் முதல் இருமையற்றது மற்றும் அனாத்தா வரை ஒருவரை வழிநடத்துவதற்கு ஏற்ற


User

Continue

ChatGPT


து),


துஷ்னெஸ்ஸின் ஆரம்ப ஃபோரம் போஸ்ட்களின் பாகம் 2 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2013/12/part-2-of-early-forum-posts-by-thusness_3.html


துஷ்னெஸ்ஸின் ஆரம்ப ஃபோரம் போஸ்ட்களின் பாகம் 3 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2014/07/part-3-of-early-forum-posts-by-thusness_10.html


ஆரம்ப உரையாடல்கள் பாகம் 4 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2014/08/early-conversations-part-4_13.html


ஆரம்ப உரையாடல்கள் பாகம் 5 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2015/08/early-conversations-part-5.html


ஆரம்ப உரையாடல்கள் பாகம் 6 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2015/08/early-conversations-part-6.html


துஷ்னெஸ்ஸின் ஆரம்ப உரையாடல்கள் (2004-2007) பாகம் 1 முதல் 6 ஒரு PDF ஆவணத்தில் - https://www.awakeningtoreality.com/2023/10/thusnesss-early-conversations-2004-2007.html


துஷ்னெஸ்ஸின் (ஃபோரம்) உரையாடல்கள் 2004 முதல் 2012 வரை - https://www.awakeningtoreality.com/2019/01/thusnesss-conversation-between-2004-to.html


சிம்போவின் எழுத்துக்களின் சேகரிப்பு - https://www.awakeningtoreality.com/2018/09/a-compilation-of-simpos-writings.html


அட் ஆர் கைடின் ஒரு புதிய சுருக்கமான (மிகவும் குறுகிய மற்றும் சுருக்கமான) பதிப்பு இப்போது கிடைக்கிறது: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, இது புதிய வருகையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் (130+ பக்கங்கள்) அசல் ஒன்று (1000 பக்கங்களுக்கு மேல்) சிலருக்கு படிக்க மிகவும் நீண்டதாக இருக்கும்.


User

Continue

ChatGPT


அந்த குறுகிய அட் ஆர் பயிற்சி கைடை படிப்பதை நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன். யின் லிங் சொன்னது போல, "நான் நினைக்கிறேன் சுருக்கமான அட் ஆர் கைடு மிகவும் நல்லது. அது ஒருவரை அனாத்தாவிற்கு கொண்டு செல்லும் என்றால் அவர்கள் உண்மையில் படிக்க வேண்டும். சுருக்கமாகவும் நேரடியாகவும் உள்ளது."


புதுப்பிப்பு: 9 செப்டம்பர் 2023 - அட் ஆர் பயிற்சி கைடின் ஆடியோபுக் (இலவசமாக) இப்போது SoundCloud-ல் கிடைக்கிறது! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality


2008:

(3:53 PM) AEN: ஹ்ம் யா ஜோயன் டோலிஃப்சன் சொன்னார்: இந்த திறந்த இருப்பு ஒரு முறையானதாக பயிற்சி செய்யப்படவில்லை. டோனி குறிப்பிடுகிறார் கேட்கும் சத்தங்கள் அறையில் இருக்கின்றன; அது இங்கே உள்ளது. எந்த "நான்" (மற்றும் எந்த பிரச்சினை) இல்லை வரை சிந்தனை வந்து "நான் இதை சரியாக செய்கிறேனா? இது 'உணர்வு'தானா? நான் விழிப்புணர்ந்தேனா?"; திடீரென விசாலம் மறைந்து போகிறது—மனம் ஒரு கதையிலும் அது உண்டாக்கும் உணர்வுகளிலும் பிசியாக இருக்கிறது.

(3:53 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம், உண்மையான உணர்வு வரும் போதும் முழு பயிற்சியின் நோக்கம் தெளிவாகும் போதும் முயற்சியான முறையில் இருந்து இயல்பாகவும் முயற்சியற்றதாகவும் ஆகும்.

(3:53 PM) AEN: ஓய்சி

(3:54 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம்.

(3:54 PM) துஷ்னெஸ்: அது ஒரு சமயத்தில் மட்டுமே நடக்கும், அந்த 'நான்' என்ற வாழ்நாள் இருந்தால்.

(3:55 PM) துஷ்னெஸ்: நமது சூனியம் இயல்பு இருந்தால், அந்த வகையான சிந்தனை வராது.

(3:55 PM) AEN: டோனி பாக்கர்: ... இலக்கு இல்லாத, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத, இலவச மற்றும் முயற்சியற்ற தியானம் எங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை, எதுவும் பெற வேண்டியதில்லை என்று பிரதிபலிக்கும் சுத்த இருப்பு ஒரு வெளிப்பாடாகும்.

உணர்வு எங்கும் திரும்ப வேண்டியதில்லை. அது இங்கே உள்ளது! கற்பனையிலிருந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உள்ளது, அதை செய்வது யாரும் இல்லை. உணர்வு மற்றும் ஒரு விமானத்தின் சத்தம் இங்கே உள்ளது, அவைகளை "செ


User

Continue

ChatGPT


ய்வது" அல்லது "ஒன்று சேர்ப்பது" முயற்சி செய்யும் யாரும் நடுவில் இல்லை. அவை ஒன்றாக இங்கே உள்ளன! பிரிவுகள் இல்லை என்பதை விட வேறுபடுத்தும் சிந்தனை அமைதியாக இருக்கும்போது.

(3:55 PM) AEN: ஓய்சி

(3:55 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் உண்மை உணர்வு வரும் முன் கூட அது நிகழும்.

(3:55 PM) AEN: ஓய்சி

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: உணர்வு மற்றும் சத்தம் இல்லை.

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: உணர்வு அந்த சத்தம். உணர்வு என்பதை நாம் கொண்டுள்ள சில வரையறைகளால், மனம் உணர்வு மற்றும் சத்தம் ஒன்றாக சேர்ப்பதை ஒத்துழைக்க முடியாது.

(3:56 PM) AEN: ஓய்சி..

(3:57 PM) துஷ்னெஸ்: இந்த உள்ளார்ந்த பார்வை மறைந்து போகும்போது, அது மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் என்பது, தோற்றம் உணர்வு, அனைத்தும் நிர்வாணமாகவும் முன்னிலையில் அனுபவிக்கப்படுகிறது.

(3:57 PM) AEN: ஓய்சி..

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: ஒருவர் ஒரு மணி அடிக்கிறார், சத்தம் எதுவும் உருவாக்கப்படுவதில்லை. வெறும் நிபந்தனைகள். 😛

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: டோங், அது உணர்வு.

(3:58 PM) AEN: ஓய்சி..

(3:59 PM) AEN: என்ன அர்த்தம் சத்தம் உருவாக்கப்படவில்லை என்று

(3:59 PM) துஷ்னெஸ்: உ அனுபவி மற்றும் யோசி லா

(3:59 PM) துஷ்னெஸ்: விளக்குவதற்கு புள்ளி இல்லை.

(3:59 PM) AEN: எந்த இடத்திலும் இல்லை என்பது தான், அது ஒன்றிலிருந்து உருவாக்கப்படுவதில்லை

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: இல்லை

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: அடிப்பு, மணி, நபர், காதுகள், எதுவும் எதுவும் 'நிபந்தனைகளாக' கூட்டப்படுகிறது

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: 'சத்தம்' உருவாக்க அவசியமானது.

(4:00 PM) AEN: ஓய்சி..

(4:01 PM) AEN: ஓ சத்தம் வெளியில் உள்ளது அல்ல

(4:01 PM) AEN: ஆனால் நிபந்தனைகளின் ஒரு உருவாக்கம் மட்டுமே

(4:01 PM) துஷ்னெஸ்: உள்ளே அல்ல

(4:01 PM) AEN: ஓய்சி

(4:02 PM) துஷ்னெஸ்: பின்னர் மனம் யோசிக்கிறது, 'நான்' கேட்கிறேன்.

(4:02 PM) துஷ்னெஸ்: அல்லது மனம் யோசிக்கிறது நான் ஒரு சுயாதீன ஆத்மா.

(4:02 PM) துஷ்னெஸ்: எனக்கு இல்லாமல் 'சத்தம்' இல்லை

(4:02 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் நான் 'சத்தம்' அல்ல

(4:02 PM) துஷ்னெஸ்: மற்றும் அனைத்து விஷய


User

Continue

ChatGPT


ங்களுக்கும் அடிப்படையான உண்மை உணர்வு.

(4:03 PM) துஷ்னெஸ்: இது முழுமையாக உண்மையானது அல்ல.

(4:03 PM) துஷ்னெஸ்: மேலும் ஆழமான உணர்வு, 'சத்தம்' என்பது வெளிப்புறத்தில் இல்லை என்பது தான்.

(4:03 PM) துஷ்னெஸ்: அதை 'நிபந்தனைகளாக' காணுவதில்லை.

(4:03 PM) துஷ்னெஸ்: சத்தம் வெளியில் அல்லது உள்ளே இல்லை.

(4:04 PM) துஷ்னெஸ்: அது நமது பொருள்/பொருள் பிரிவு முறையில் காணும்/பகுப்பாய்வு/புரிந்துகொள்ளும் முறை காரணமாக அது அப்படி தெரிகிறது.

(4:04 PM) துஷ்னெஸ்: உங்களுக்கு விரைவில் ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். 😛

(4:04 PM) AEN: ஓய்சி

(4:04 PM) AEN: என்ன நீங்கள் சொல்ல முயற்சிக்கிறீர்கள்

(4:04 PM) துஷ்னெஸ்: தியானம் செய்யுங்கள்.


புதுப்பிப்பு, 2022, சோவால்:


மக்கள் "சாட்சி இல்லை" என்பதை படித்தால், அவர்கள் சாட்சி/சாட்சியாக்கம் அல்லது உணர்வு இல்லை என்பதை மறுப்பதாக தவறாக எண்ணிக்கொள்ளலாம். அவர்கள் முழுமையாக தவறாக புரிந்துகொண்டுள்ளனர், இந்த கட்டுர


User

Continue

ChatGPT


ரை படிக்க வேண்டும்:


உணர்வு இல்லை என்பது உணர்வு இல்லாததை குறிக்காது


பகுதியாக மேற்கோள்கள்:


ஜான் தான்சனி, செப்டம்பர் 20, 2014 அன்று 10:10am UTC+08


நீங்கள் 不思 அவர்களிடம் விளக்கும் போது, உணர்வு (觉) என்பதை மறுக்க கூடாது. ஆனால் உணர்வின் மகத்துவம் எப்படி முயற்சியற்றதாகவும் அற்புதமாகவும் உணர்வு கொள்ளும் முறையை எப்படி விளக்குகிறது என்பதை குறிப்பிட வேண்டும்... இங்கே, இப்போது, உள்ளே, வெளியே... இது அனாத்தா, DO மற்றும் சூனியம் உணர்வின் உண்மையை உணர மட்டுமே முடியும் என்பதால் தான் செயல்பாடுகளின் தானாக எழும் இயல்பு உணரப்படுகிறது.


2007:


(4:20 PM) துஷ்னெஸ்: பௌத்தத்தில் நேரடி அனுபவம் மீது அதிக ஒத்துழைப்பு உள்ளது.

(4:20 PM) துஷ்னெஸ்: அங்கு சுயம் என்பது எழுச்சி மற்றும் மறைவு அல்லது சூனியம் இயல்பிலிருந்து தான் உணரப்படுகிறது.

(4:20 PM) AEN: ஓய்சி..

(4:20 PM) துஷ்னெஸ்: மற்றும் எழுச்சி மற்றும் மறைவிலிருந்து ஒருவர் 'சுயம்' இயல்பின்


User

Continue

ChatGPT


சூனியம் தன்மையை காணுகிறார்.

(4:21 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக்கம் உள்ளது.

(4:21 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக்கம் அது தோற்றம்.

(4:21 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக்கம் தோற்றத்தை சாட்சியாக்காது.

(4:21 PM) துஷ்னெஸ்: அது பௌத்தத்தின் முறை.


2007:


(11:42 PM) துஷ்னெஸ்


User

Continue

ChatGPT


: நான் எப்போதும் சொன்னேன், என்றும் நிலையான சாட்சியை மறுக்கவில்லை.

(11:42 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் அந்த நிலையான சாட்சி என்ன?

(11:42 PM) துஷ்னெஸ்: அது உண்மையில் நிலையான சாட்சியின் உண்மையான புரிதல்.

(11:43 PM) AEN: ஆம் நான் அப்படியே நினைத்தேன்

(11:43 PM) AEN: அது டேவிட் கார்ஸ் போலவே ஒன்று

(11:43 PM) துஷ்னெஸ்: முன்னைய முயற்சிகள், பார்வைகள் இல்லாத போது.

(11:43 PM) AEN: சூனியம், மேலும் ஒளிமயமாக்கும்

(11:43 PM) AEN: ஓய்சி

(11:43 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் ஒருவர் புத்தரின் வாக்குகளை மேற்கோள் கூறும் போது, முதலில் அவர் உண்மையில் புரிந்துகொள்கிறாரா என்பதை அறிய வேண்டும்.

(11:43 PM) துஷ்னெஸ்: அவர் அத்வைதாவில் உள்ள நிலையான சாட்சியைக் காண்கிறாரா?

(11:44 PM) AEN: அவர் குழப்பமாக இருக்கலாம்

(11:44 PM) துஷ்னெஸ்: அல்லது அவர் பார்வைகள் இல்லாத போது அவர் எப்படி காண்கிறார்.

(11:44 PM) AEN: அவர் தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் அவரது புரிதல் அப்படியே இருக்கலா


User

Continue

ChatGPT


ம் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

(11:44 PM) துஷ்னெஸ்: அதனால் ஒருவர் சொல்லும் வாக்குகளை புரிந்துகொள்வது முக்கியமில்லை, அது உண்மையில் காணப்படாவிட்டால்.

(11:44 PM) AEN: ஓய்சி

(11:44 PM) துஷ்னெஸ்: அதனால் உங்கள் ப்ளாகில் நீங்கள் எழுதியதை நான் மிகவும் தெளிவாக உணர வேண்டும்.

(11:44 PM) AEN: ஓய்சி

(11:45 PM) துஷ்னெஸ்: நிலையான சாட்சி என்றால் என்ன?

(11:45 PM) துஷ்னெஸ்: அது தோற்றம்... தொடர்ந்து எழுச்சி மற்றும் மறைவு.

(11:45 PM) துஷ்னெஸ்: பார்வைகள் மற்றும் என்ன உண்மையாக அது என்பது முக்கியமானது.

(11:46 PM) துஷ்னெஸ்: நான் பல முறை சொன்னேன் அனுபவம் சரியானது ஆனால் புரிதல் தவறானது.

(11:46 PM) துஷ்னெஸ்: தவறான கருத்து.

(11:46 PM) துஷ்னெஸ்: மற்றும் எப்படி அனுபவம் மற்றும் தவறான புரிதல் உணர்வை பாதிக்கின்றன.

(11:47 PM) துஷ்னெஸ்: அதனால் இங்கு மற்றும் அங்கு வெறும் ஒரு படத்துடன் மேற்கோள் கூறவேண்டாம்...

(11:47 PM) துஷ்னெஸ்: மிகவும் தெளிவாக அறிந்து, ஞானத்தோட


User

Continue

ChatGPT


டு உணர்வது முக்கியம், அதுவால் தான் நீங்கள் சரியான மற்றும் தவறான கருத்துகளை அறிய முடியும்.

(11:47 PM) துஷ்னெஸ்: இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்தத் தகவலை படித்து குழப்பமடைந்து விடுவீர்கள்.


2007:


(3:55 PM) துஷ்னெஸ்: அது உணர்வின் உண்மையான இருப்பை மறுப்பது அல்ல.

(3:55 PM) துஷ்னெஸ்: உணர்வு என்பது என்ன என்பதை சரியாக புரிந்துகொள்ளும் விஷயம்.

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: இருமையற்றது போல,

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: நான் சொன்னேன் சாட்சி தோற்றத்திலிருந்து தனித்து இல்லை, சாட்சி உண்மையில் தோற்றம் தான்.

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: இது முதல் பகுதி.

(3:56 PM) துஷ்னெஸ்: சில சாட்சி தோற்றம் என்றால், அது எப்படி?

(3:57 PM) துஷ்னெஸ்: ஒரு என்பது பல என்பது எப்படி?

(3:57 PM) AEN: நிபந்தனைகளா?

(3:57 PM) துஷ்னெஸ்: ஒரு என்பது பல என்பதை சொல்வது ஏற்கெனவே தவறு.

(3:57 PM) துஷ்னெஸ்: இது பாரம்பரிய வழியில் விளக்கப்படுகிறது.

(3:57 PM) துஷ்னெஸ்: உண்மையில், 'ஒரு' என்பதும் 'பல' என்பதும் இல்லை.

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: ஒரு உண்மை மற்றும் பல என்பது ஒன்றுமில்லை.

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: அங்கு சூனியம் இயல்பு காரணமாக ஏற்படும் எழுச்சி மற்றும் மறைவு மட்டுமே உள்ளது.

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: மற்றும் எழுச்சி மற்றும் மறைவு தான் தெளிவு.

(3:58 PM) துஷ்னெஸ்: தோற்றங்களிலிருந்து தனியாக தெளிவு இல்லை.


User

Continue

ChatGPT


(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் கென் வில்பர் போன்ற இருமையற்ற அனுபவத்தை அனுபவித்து, அத்மன் பற்றி பேசும் போது,

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: அனுபவம் உண்மையானது என்றாலும், புரிதல் தவறு.

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: இது "ஐ அம்" போலவே உள்ளது.

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் அது உயர்ந்த வகையான அனுபவம்.

(4:00 PM) துஷ்னெஸ்: அது இருமையற்றது.


உரையாடலின் ஆரம்பம்: ஞாயிறு, அக்டோபர் 19, 2008


(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம்

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: உண்மையில் பயிற்சி என்பது 'ஜுவே' (உணர்வு) இல்லை என்பதை மறுக்க அல்ல.


(6:11 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் 'உணர்வு இல்லை' என்று விளக்குவது போல உள்ளது.

(6:11 PM) துஷ்னெஸ்: மக்கள் சில சமயங்களில் உங்கள் கருத்தை தவறாக புரிந்துகொள்கிறார்கள்.ஆனால் 'ஜுவே'யை சரியாக உணர்ந்து அனைத்து தருணங்களிலும் முயற்சியற்றதாக அனுபவிக்க வேண்டும்.

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் பயிற்சியாளர் அது 'அது' அல்ல என்று கேட்டுவிட்டால், அவர்கள் உடனே கவலைப்பட ஆரம்பிக்கிற


User

Continue

ChatGPT


ார்கள், ஏனெனில் அது அவர்களின் மிக அருமையான நிலை.

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: அனைத்து கட்டங்களும் இந்த 'ஜுவே' அல்லது உணர்வு பற்றியது.

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் உணர்வு உண்மையில் என்ன என்பது சரியாக அனுபவிக்கப்படவில்லை.

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: அது சரியாக அனுபவிக்கப்படாதபோது, நாம் சொல்கிறோம் 'உங்கள் கவனிப்பை வைத்து காக்கும் உணர்வு' அவ்வாறு இல்லை.

(1:01 PM) துஷ்னெஸ்: இது உணர்வு இல்லை என்று குறிப்பிடவில்லை.


2010:


(12:02 AM) துஷ்னெஸ்: உணர்வு இல்லை என்று சொல்வது அல்ல,

(12:02 AM) துஷ்னெஸ்: அது பொருள்/பொருள் கருத்து இல்லாமல் உணர்வை புரிந்துகொள்ளும் விஷயம்.

(12:03 AM) துஷ்னெஸ்: அது நிகழ்வுகள், செயல், கர்மாவில் பொருள்/பொருள் புரிதலை கரைத்தல்.

(12:04 AM) துஷ்னெஸ்: பின்னர் நாம் மெதுவாக உணருகிறோம் அங்கு 'யாரோ ஒருவர்' என்ற உணர்வு உண்மையில் ஒரு 'உணர்வு' என்பது.

(12:04 AM) துஷ்னெஸ்: அது ஒரு 'உணர்வு', ஒரு 'சிந்தனை'

ஒரு

உள்ளார்ந்த பார்வை ("உள்ளார்ந்த இருப்பு/சாரம்" பற்றிய தவறான பார்வை.)

:P

(12:06 AM) துஷ்னெஸ்: இது விடுதலைக்கு எப்படி வழிவகுக்கிறது என்பது நேரடி அனுபவம் தேவை. 

(12:06 AM) துஷ்னெஸ்: எனவே விடுதலை என்பது 'சுயம்' இல்லாததிலிருந்து அல்ல, அது 'உள்ளார்ந்த பார்வை' இல்லாததிலிருந்து விடுதலை. ("உள்ளார்ந்த இருப்பு/சாரம்" பற்றிய தவறான பார்வை.)

(12:07 AM) AEN: ஓய்சி..

(12:07 AM) துஷ்னெஸ்: புரிகிறீர்களா?

(12:07 AM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் அது முக்கியம் உணர்வு அனுபவிப்பதை அனுபவிப்பது.


உரையாடலின் ஆரம்பம்: சனிக்கிழமை, 27 மார்ச், 2010


(9:54 PM) துஷ்னெஸ்: சுய விசாரணைக்கு மோசமாக இல்லை

(9:55 PM) AEN: ஓய்சி..

பிட்டா மற்றும் சந்திரகிர்த்திக்கு என்ன சொல்ல முயற்சிக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்

(9:56 PM) துஷ்னெஸ்: அந்த மேற்கோள்கள் என் கருத்தில் சரியாக மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

(9:57 PM) துஷ்னெஸ்: புரிந்துகொள்ள வேண்டியது 'நான்' என்பது என்பதை மறுக்க அல்லது 'தோற்றங்கள்' என்பதை மறுக்க அல்ல.


User

Continue 

ChatGPT


(9:58 PM) துஷ்னெஸ்: அது மனதின் முன்னெழுத்துக்களை 'திசையற்று' செய்வதற்கானது.

(10:00 PM) AEN: ஓய்சி..

(10:01 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் சத்தம் கேட்கும்போது, அதை மறுக்க முடியுமா?

(10:01 PM) AEN: ஆம்

(10:01 PM) துஷ்னெஸ்: எனவே நீங்கள் என்ன மறுக்கிறீர்கள்?

(10:02 PM) துஷ்னெஸ்: உங்கள் நூலில் 'இருப்பின் உறுதி' என்று விவரித்த அந்த உணர்வை நீங்கள் அனுபவித்தபோது, அதை எப்படி மறுக்க முடியும்?

(10:03 PM) துஷ்னெஸ்: எனவே 'நான் இல்லை' மற்றும் 'தோற்றங்கள் இல்லை' என்று என்ன அர்த்தம்?

(10:03 PM) AEN: உங்கள் சொல்வது போல அது வெறும் மனதின் கட்டுரைகள் மட்டுமே தவறானவை... ஆனால் உணர்வு மறுக்க முடியாது?

(10:03 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம்... நான் அதை சொல்லவில்லை

(10:04 PM) துஷ்னெஸ்: புத்தர் குழுக்களை மறுக்கவில்லை

(10:04 PM) துஷ்னெஸ்: வெறும் சுயத்தன்மை

(10:04 PM) துஷ்னெஸ்: பிரச்சினை 'உள்ளார்ந்தது' மற்றும் 'சூனியம்' இயல்பு, தோற்றங்கள் மற்றும் 'நான்' என்ன என்பது.


2010:


(11:15 PM) துஷ்னெஸ்: ஆனால் அது தவறாக புரிந்துகொள்வது வேறு விஷயம்

நீங்கள் சாட்சியாக்கத்தை மறுக்க முடியுமா?

(11:16 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் இருப்பின் உறுதியை மறுக்க முடியுமா?

(11:16 PM) AEN: இல்லை

(11:16 PM) துஷ்னெஸ்: பின்னர் அதில் எதுவும் தவறு இல்லை

உங்கள் சொந்த இருப்பை எப்படி மறுக்க முடியும்?

(11:17 PM) துஷ்னெஸ்: இருப்பை முழுமையாக மறுக்க எப்படி முடியும்?

(11:17 PM) துஷ்னெஸ்: அதில் எதுவும் தவறு இல்லை, நேரடியாக இடையற்று இருப்பின் சுத்த உணர்வை அனுபவிப்பது.

(11:18 PM) துஷ்னெஸ்: அதன் பின், உங்கள் புரிதலை, உங்கள் கருத்தை, உங்கள் உள்ளீடுகளை மேம்படுத்த வேண்டும்.

(11:19 PM) துஷ்னெஸ்: அந்த நேரடி அனுபவத்திற்குப் பின், சரியான கருத்தை மீண்டும் உறுதிபடுத்தாமல், தவறான கருத்தை மீண்டும் உறுதிபடுத்தக் கூடாது.

(11:19 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் சாட்சியை மறுக்கவில்லை, அதன் உண்மையை மேம்படுத்த வேண்டும்.


User

Continue 

ChatGPT


(11:19 PM) துஷ்னெஸ்: இருமையற்றது என்றால் என்ன, சிந்தனையற்றது என்றால் என்ன, சுயநிர்ணயமற்றது என்றால் என்ன, 'அந்நியமானது' அம்சம் என்றால் என்ன.

(11:20 PM) துஷ்னெஸ்: ஒளிமயம் என்றால் என்ன.

(11:20 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் எப்போதும் மாற்றமற்றதாக அனுபவிக்கவில்லை.

(11:21 PM) துஷ்னெஸ்: பின்னாளில், நீங்கள் இருமையற்றதை உணர்ந்து, பின்னாடி ஒரு பின்னணியை மையப்படுத்துவது உங்கள் முன்னேற்றத்தை தடுக்கும்.

(11:22 PM) துஷ்னெஸ்: மேலும் அந்த அளவில் உணர்ந்தும் வேறுபட்ட அளவில் முக்கியம் இருக்கும்.

(11:23 PM) AEN: இருமையற்றது?

(11:23 PM) துஷ்னெஸ்: தாடா (ஒரு கட்டுரை) இருமையற்றது மற்றும் அதிகமாகத் தான் - அது 5-7 கட்டம்

(11:24 PM) AEN: ஓய்சி..

(11:24 PM) துஷ்னெஸ்: அது அனாத்தா மற்றும் சூனியம் உணர்வின் உணர்வு மற்றும் ஒளிமயம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு பற்றியது.

(11:25 PM) துஷ்னெஸ்: தான்மையற்ற மாற்றங்களில் ஒளிமயம் உணர்வது முக்கியம், உணர்வு ரூபங்களாக உள்ள துண


User

Continue 

ChatGPT


டை மற்றும் துகளை உணர்வது முக்கியம்.

(11:26 PM) துஷ்னெஸ்: பின்னர் சூனியம் வருகிறது.

(11:26 PM) துஷ்னெஸ்: ஒளிமயம் மற்றும் சூனியம் ஒருங்கிணைப்பு முக்கியம்.


(10:45 PM) துஷ்னெஸ்: உணர்வை மறுக்காதீர்கள் ஆனால் கருத்துக்களை மேம்படுத்துங்கள், அது மிகவும் முக்கியம்.

(10:46 PM) துஷ்னெஸ்: இதுவரை, உணர்வின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் சரியாக குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள்.

(10:46 PM) துஷ்னெஸ்: முன்பு நீங்கள் மக்களுக்கு உணர்வு இருப்பு மறுக்கப்படுவது போல ஒரு உணர்வு உள்ளது என்று எண்ண வைத்தீர்கள்.

(10:46 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் வெறும் நபர்மையை, பொருள்படுத்துதலை மற்றும் பொருளாக்குதலை மறுக்கிறீர்கள்.

(10:47 PM) துஷ்னெஸ்: அது உங்கள் முன்னேற்றத்தை மேலும் முன்னேற்றி நமது சூனிய இயல்பை உணர உதவும்.

ஆனால் என் எம் எஸ் என் மீது நீங்கள் எழுதியதை எப்போதும் பதிவிடாதீர்கள்

(10:48 PM) துஷ்னெஸ்: விரைவில், நான் ஒரு வகையான கல்ட் தலைவராக ஆகிவிடுவேன்

(10:48 PM) AEN: ஓய்சி.. லோல்

(10:49 PM) துஷ்னெஸ்: அனாத்தா ஒரு சாதாரண உணர்வு அல்ல. நாம் முழுமையான ஒளிப்படுத்தலை அடையும் அளவுக்கு வளர்ந்தால், அதன் பயன்களை உணர்வீர்கள்.

(10:50 PM) துஷ்னெஸ்: அசாதாரண, ஒளிமயம், ஒளிப்படுத்தல், திறந்த இடம், விசாலம், சிந்தனையற்றது, அச்சுறுத்தலற்றது, அனைத்தும் இந்த விவரணங்கள் முழுமையாக அர்த்தமற்றவையாகி விடுகின்றன.


User

Continue 

ChatGPT


(10:50 PM) துஷ்னெஸ்: உணர்வு சுயமாக தெரியும் போது, அது முழுமையான அனுபவம் ஆகிறது. அது எந்த ஒரு முயற்சியும் தேவையற்றது ஆகும். அது தெளிவு, சுத்தம், அனுபவிக்கக்கூடியது.


2009:


(7:39 PM) துஷ்னெஸ்: அது எப்போதும் சாட்சியாக்கம்...அது தவறாக புரிந்துகொள்ளக்கூடியது அல்ல.

(7:39 PM) துஷ்னெஸ்: எப்போதும் ஒளிமயம் உள்ளது

(7:39 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக்கம் எப்போதும் இல்லை என்றால் என்ன?

(7:39 PM) துஷ்னெஸ்: அது ஒளிமயம் மற்றும் சூனியம் தன்மை

(7:39 PM) துஷ்னெஸ்: ஒளிமயம் மட்டும் அல்ல


(9:59 PM) துஷ்னெஸ்: எப்போதும் சாட்சியாக்கம் உள்ளது...அது பிரிந்த உணர்வு மட்டுமே நீங்கள் நீக்க வேண்டும்

(9:59 PM) துஷ்னெஸ்: அதனால் நான் ஒருபோதும் சாட்சி அனுபவத்தை மறுக்கவில்லை, சரியான புரிதல் தான் தேவை


2008:


(2:58 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக இருப்பதில் பிரச்சினை இல்லை, பிரச்சினை தவறான புரிதலில் தான் உள்ளது.

(2:58 PM) துஷ்னெஸ்: அது இருமையில் சாட்சியாக்கத்தை காணுதல்.

(2:58 PM) துஷ்னெஸ்: அல்லது 'சுயம்' மற்றும் மற்றொரு, பொருள்-பொருள் பிரிவு என்பது அதுவாகும். அது பிரச்சினை.

(2:59 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் அதை சாட்சியாக்கம் அல்லது உணர்வு என்று அழைக்கலாம், அங்கு சுயம் உணர்வு இல்லை.


User

Continue 

ChatGPT


(11:21 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம், சாட்சியாக்கம் உண்டு

ஆனால் சாட்சி இல்லை

(11:22 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியாக்கத்தில், அது எப்போதும் இருமையற்றது

(11:22 PM) துஷ்னெஸ்: சாட்சியில், அது எப்போதும் ஒரு சாட்சி மற்றும் அவரால் சாட்சியாக்கப்படும் பொருள்

(11:23 PM) துஷ்னெஸ்: ஒரு கண்காணிப்பாளர் இருந்தால், கண்காணிக்கப்படும் பொருள் இல்லை

(11:24 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் உணர்ந்தால், அங்கு கண்காணிப்பாளர் மற்றும் கண்காணிக்கப்படும் பொருள் இல்லை

அது எப்போதும் இருமையற்றது

(11:25 PM) துஷ்னெஸ்: அதனால் ஜென்போ ஏதோ ஒரு சாட்சி இல்லை என்று கூறியது சரியானது, ஆனால் பின்னாடி கவனித்து கண்காணிக்கும் பாதையை கற்பிக்கிறார்

(11:25 PM) AEN: ஓய்சி..

(11:25 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் அனுபவத்தை கற்பித்தால், அது அது பற்றி அல்ல

அது இருமையற்ற அனுபவத்தை அனுபவிக்கும் ஒருவரை கற்பிக்கும் ஒன்று

(11:26 PM) துஷ்னெஸ்: முதல் கட்டமாக "ஐ அம்" அனுபவத்தின் உணர்வை கற்பிக்கிறீர்கள்


2008:


(2:52 PM) துஷ்னெஸ்: நீங்கள் "ஐ அம்னெஸ்" அனுபவத்தை மறுக்கிறீர்களா?

(2:54 PM) AEN: உங்கள் கேள்வியில் அது என்ன?

(2:54 PM) AEN: இல்லை

(2:54 PM) AEN: அது அதன் இயல்பு பற்றியது

(2:54 PM) துஷ்னெஸ்: என்ன மறுக்கப்படுகிறது?

(2:54 PM) AEN: இருமையான புரிதல்?

(2:55 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம், அந்த அனுபவத்தின் தவறான புரிதல். ஒரு மலரின் 'சிவப்பு' போன்றது.

(2:55 PM) AEN: ஓய்சி..

(2:55 PM) துஷ்னெஸ்: விவிட் மற்றும் உண்மையானது மலருக்கு சொந்தமானது. அது அப்படியே தெரிகிறது, ஆனால் அது அப்படி இல்லை.

(2:57 PM) துஷ்னெஸ்: நாம் பொருள்/பொருள் இருமையில் காணும் போது, அது புதிராக இருக்கும் ஏனெனில் எங்கள் ஆழமான கருத்து பொருள்/பொருள் பிரிவை ஒரு துணை அமைப்பாக காண்கிறது.


User

Continue 

ChatGPT


(2:58 PM) துஷ்னெஸ்: அது புதிராக உள்ளது ஏனெனில் நாம் வஸ்துக்களை உள்ளார்ந்ததாக காண்கிறோம், இருமை ஒரு அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.

(2:59 PM) துஷ்னெஸ்: அது என்ன பிரச்சினை?

(2:59 PM) AEN: ஓய்சி..

(2:59 PM) AEN: ஆழமான கருத்துகள்?

(2:59 PM) துஷ்னெஸ்: ஆம்

(2:59 PM) துஷ்னெஸ்: பிரச்சினை என்னவென்றால், இந்த ஆழமான கருத்துகள் தான் துன்பத்தின் மூலக்காரணம். நாம் தேடுகிறோம் மற்றும் பற்றுகிறோம் ஏனெனில் இந்த கருத்துகள். இது 'கருத்து' மற்றும் 'உணர்வு' இடையே உள்ள உறவு. உள்ளார்ந்த கருத்து இருந்தால், 'நான்' மற்றும் 'எனது' எப்போதும் இருக்கும். 'சிவப்பு' மலருக்கு சொந்தமானது என்பது போல.

(3:02 PM) துஷ்னெஸ்: எனவே அனைத்து உயர்ந்த அனுபவங்களுக்கும் சரியான புரிதல் இல்லாமல் விடுதலை இல்லை.சோ: மேலும், உண்மையாக்க வாழ்க்கை சமுதாயம் சுய விசாரணையை முதலில் 'ஐ அம்' உணர்வை உணர பயிற்சி செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கிறது, பின்னர் இருமையற்ற, அனாத்தா மற்றும் சூனியம் இயல்பின் உணர்வை அடையுமாறு பயிற்சி செய்யும். எனவே இந்த பதிவு 'ஐ அம்' உணர்வை மறுக்கும் பொருட்டு அல்ல, மாறாக இருமையற்ற, அனாத்தா, சூனிய இயல்பின் உணர்வை மேலும் அடையும் அவசியத்தை குறிப்பிடுவதாகும்.


User

Continue 

ChatGPT


அனாத்தாவின் உணர்வு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் அது இருமையற்ற உணர்வை அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் மற்றும் சூழ்நிலைகளிலும் எந்த வித முயற்சியும், குறிப்பிடும் மையமும், எல்லைகளும் இல்லாமல் கொண்டு செல்கிறது. இது 'ஐ அம்' / 'காட்' / 'செல்ப்' உணர்வை உணர்ந்த ஒருவரின் கனவை நனவாக்கும் முக்கிய விசையாகும், அது ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் முழு முதிர்ச்சியாக அனுபவிக்க உதவுகிறது.


இது உணர்வின் பெல்லுசிடி மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான ஒளிமை பிரகாசத்தை அனைத்துக்கும் கொண்டு வருகிறது. இது ஒரு செயலிழந்த அல்லது மந்தமான இருமையற்ற அனுபவம் அல்ல.


இது இந்த அனுபவத்தை அனுமதிக்கிறது:


"தற்போது உணர்வு என்ன? அனைத்தும்... உமிழ்நீர் சுவை, மணம், சிந்தனை, என்ன அது? ஒரு விரலை அசைத்தல், பாடுதல். அனைத்து சாதாரண செயல்கள், பூஜ்ஜிய முயற்சி எனவே எதுவும் அடையாளமில்லை. ஆனால் முழு சாதனை. குட்டி வார்த்தைகளில், காட் சாப்பிடுவது, காட் சுவைப்பது, காட் பார்ப்பது, காட் கேட்பது...லோல். ஒரு கண்ணாடி இருந்தால், இது சாத்தியமில்லை. ஒளிமை சூனியம் இல்லாவிட்டால், இது சாத்தியமில்லை. சிறிதளவு முயற்சியும் தேவையில்லை. உணர்கிறீர்களா? என் கால்களை பிடிப்பது போல உணர்வை பிடிப்பது! இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ளதா? கண்ணாடி இல்லாத போது, முழு இருப்பு வெறும் ஒளிகள்-சத்தங்கள்-உணர்வுகள் ஒரே உணர்வாக இருக்கிறது. கால்களை பிடிப்பது உணர்வு.. கால்களை பிடிப்பதின் உணர்வு உணர்வு.. எனக்கு டைப் செய்வது அல்லது என் கண்களை அசைப்பது கூட. அது தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுவதை அச்சப்படுகிறேன், அதைப் பற்றி பேசாதீர்கள். சரியான புரிதல் உணர்வு இல்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு உணர்வும் வேறுபட்டது. இல்லையேல் ஜே அவர் அபத்தம் என்று சொல்வார்... லோல். கண்ணாடி இருந்தால், இது சாத்தியமில்லை. நான் லாங்சென் (சிம் பெர்ன் சோங்) உடன் சுமார் 10 வருடங்க


User

Continue 

ChatGPT


ளுக்கு முன்பு எழுதினேன்.” - ஜான் தான்


“இது 15 வருடங்கள் 'ஐ அம்' உணர்வை அனுபவித்த பின்னர் இந்த நிலைக்கு வந்தது மிகவும் ஆசிர்வதம். பழக்கத்தின் வழக்கங்கள் தங்களின் இழந்ததை மீண்டும் பிடிக்க முயற்சிக்கும். எதையும் செய்யாமல் பழக்கப்படுங்கள். காட் சாப்பிடுவது, காட் சுவைப்பது, காட் பார்ப்பது மற்றும் காட் தொடுவது.


வாழ்த்துக்கள்.” – ஜான் தான், 2006 இல் சிம் பெர்ன் சோங் முதல் முறை அனாத்தா உணர்வு அடைந்த பிறகு


“மிஸ்டர் ஜே க்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்து. உணர்வுக்குப் பிறகு… வெறுமாக காட் சாப்பிடுங்கள், காட் சுவாசியுங்கள், காட் மணம் உணருங்கள் மற்றும் காட் பாருங்கள்… கடைசியாக முழுமையாக அமைக்கப்படாது மற்றும் காட் விடுதலை அடையுங்கள்.” - ஜான் தான், 2012


"அனாத்தாவின் நோக்கம் இதயத்தின் முழுமையான அனுபவத்தைக் கொண்டுவருவது -- எல்லையற்றது, முழுமையாக, இருமையற்றது மற்றும் இடமில்லாதது. ஜாக்ஸ் இதயத்தை குறிப்பிட விரும்பினாலும், அவர் இருமையற்ற வழியில் அதை விளக்க முடியவில்லை... ஏனெனில் இருமையில், இயல்பு உணர முடியாது. அனைத்து இருமையான விளக்கங்களும் மனிதமாக்கப்பட்டவை. நீங்கள் முழுமையாக இதயத்தை உணர வேண்டும் என்றால், 'நோ-மைண்ட்' உணர்வு அடைந்து, 'நோன்-ஆப்டேனபிள்' ஞானத்தை உணர வேண்டும்." - ஜான் தான்/துஷ்னெஸ், 2014


 

ChatGPT


To translate this detailed and complex text from English to Tamil, I'll provide a translation that maintains the precision and clarity of the original content. Due to the length of the text, I'll translate it in parts. Here's the first part:


English:

"A person in utter sincerity will realize that whenever he attempts to step out of Isness (although he can't), there is complete confusion. In truth, he cannot know anything in reality.


If we haven’t had enough confusion and fear, Isness will not be fully appreciated."


Tamil Translation:

"முழு நேர்மையுடன் உள்ள ஒருவர் உணர்வார், அவர் இருப்புத் தன்மையிலிருந்து வெளியேற முயலும்போது (ஆனால் முடியாது), முழுமையான குழப்பம் ஏற்படும். உண்மையில், அவர் யதார்த்தத்தில் எதையும் அறிய முடியாது.


நாம் போதுமான குழப்பம் மற்றும் பயத்தை அனுபவிக்காதிருந்தால், இருப்புத் தன்மை முழுமையாக மதிக்கப்படாது."


English:

“'I am not thoughts, I am not feelings, I am not forms, I am not all these, I am the Ultimate Eternal Witness.' is the ultimate identification."


Tamil Translation:

"'நான் எண்ணங்கள் அல்ல, நான் உணர்வுகள் அல்ல, நான் வடிவங்கள் அல்ல, நான் இவை எல்லாம் அல்ல, நான் இறுதியான நிரந்தர சாட்சி.' என்பது இறுதியான அடையாளம்."


The text is quite extensive, so I'll continue translating it in subsequent responses. Let me know if you need specific sections to be prioritized.


User

Thank you. Theres no need to include the english, just translate as much tamil as possible per response.

ChatGPT


Certainly! I will focus solely on providing the Tamil translation. Continuing from where I left off:


தற்காலிகமானவைகளை நாம் தள்ளிவிடும் அந்த இருப்பு தான் நாம் தேடும் வெளிப்பாடு; அது இருப்பு நிலையில் வாழ்வதாகவோ அல்லது தொடர்ந்து அடையாளம் கொண்டு வாழ்வதாகவோ உள்ளது. இருப்பு நிலை ஓடுகிறது, அடையாளம் நிலைக்கிறது. ஒருமையின் இயல்பை அறியாமல் ஒருமைக்கு திரும்ப முயற்சிக்கும் எந்த முயற்சியும் அடையாளம் ஆகும்.


“நான்” என்பது அறிதல் அல்ல. நான் என்பது இருப்பு. எண்ணங்களை இருப்பது, உணர்வுகளை இருப்பது, வடிவங்களை இருப்பது... துவக்கத்திலிருந்து தனிப்பட்ட "நான்" என்பது இல்லை.


உங்களில் இல்லை என்றால் அல்லது நீங்கள் அனைத்தும் ஆகிவிட்டீர்கள்." - தஸ்நஸ், 2007, தஸ்நஸின் 2004 முதல் 2012 வரையிலான உரையாடல்கள்


...


நான் அம் என்று உணர்வதற்கு இன்னும் சுய-விசாரணை பயிற்சி செய்பவர்கள் இதை மனதில் கொள்ளுங்கள்:


ஜான் டான் 2009 இல் தர்மா ஓவர்கிரவுண்டில் எழுதினார்,


“ஹாய் கேரி,


இந்த மன்றத்தில் இருக்கும் பயிற்சியாளர்கள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்துள்ளனர், ஒன்று படிப்படியான அணுகுமுறையை அடைகிறது மற்றும் மற்றொன்று நேரடி பாதையை அடைகிறது. நான் இங்கு புதிதாக உள்ளேன் என்பதால் நான் தவறாக இருக்கலாம்.


என் கருத்து உங்கள் நிலை படிப்படியான அணுகுமுறையை அடைகிறது என்று தான் ஆனால் நீங்கள் நேரடி பாதையில் மிக முக்கியமான ஒன்றை அனுபவிக்கிறீர்கள், அதாவது 'வாட்சர்'. கென்னெத் சொன்னது போல, “நீ இங்கு மிகப்பெரிய ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளாய், கேரி. இந்த பயிற்சி உன்னை சுதந்திரமாக்கும்.” ஆனால் கென்னெத் சொன்னது உங்களை இந்த 'நான்' என்பதை உணர வைக்கும். இந்த 'நான்' என்பதை உணர்ந்தால், ஆன்மீக பாதை தெளிவாகும்; அது வெறுமனே இந்த 'நான்' என்பதின் விரிவாக்கம் ஆகும்.


Due to the length of the original text, the translation will be provided in multiple parts. Please let me know if you have any specific sections you would like to prioritize.


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


மறுபுறம், யாபாக்ஸௌல் விவரித்தது படிப்படியான அணுகுமுறை மற்றும் அதனால் 'நான் அம்' என்பதை குறைந்தும் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் நேரடி பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் என்றால், இந்த 'நான்' என்பதை நீங்கள் குறைந்து பார்க்க முடியாது; மாறாக, நீங்கள் 'இருப்பு' என்ற 'நீங்கள்' ஆகிய முழுமையை முழுமையாகவும், முற்றிலுமாகவும் அனுபவிக்க வேண்டும். நமது தூய்மையான இயல்பின் வெற்றிட இயல்பு நேரடி பாதை பயிற்சியாளர்களுக்கு 'அடையாளமற்ற', 'மையமற்ற' மற்றும் 'முயற்சியற்ற' இரு குணங்களுடைய அறிவுடன் நேரடியாக சந்தித்தால் உதவும்.


இரண்டு அணுகுமுறைகள் சந்திக்கும் இடத்தை கொஞ்சம் விளக்கினால் உங்களுக்கு உதவும்.


'வாட்சர்' என்பதை உணர்வது ஒருபோதும் 'உடனடி கண்ணின்' திறப்பையும் விளக்கும்; அதாவது, அது தகுந்தவாறு சிந்தனையை உடனடியாக ஊடுருவி, இடைக்காலம் இல்லாமல், கருத்து இல்லாமல், காலம் இல்லாமல் உணர்வது, உணர்கிறது, உணர்கிறது. அது 'சப்தத்தின்' முழுமையை 'சப்தம்' என்று இருக்கும் 'கண்'. அது விபசனா செய்யும் போது தேவையான 'அதே கண்', அதாவது, 'பரே' என்று இருக்கும். இது இரு குணங்களும் அல்லது விபசனா இரண்டும் 'உடனடி கண்ணின்' திறப்பை தேவைப்படுத்துகிறது."


This translation covers a significant portion of the text, but due to its length, more parts will need to be translated in subsequent responses. Let me know if you need any specific parts translated next.


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


சீன வரையறையில் 'நான் அம்' பற்றி ஜான் டான் 2007 இல் எழுதினார்,


“ஒரு பயிற்சியாளர் ‘நான்/நான் உருவம்’ என்பதின் மாயையை ஆழமாக உணரும் போது, மாயையான ‘நான் உருவம்’ நதியாக பெரிய கடலில் கலந்து விடுகிறது, மறைந்து போகிறது. இந்த நொடி தான் பெரிய நான் உதிக்கும் நேரம். இந்த பெரிய நான் தெளிவு, மாயவித்தையுள்ள, தெளிந்து பிரகாசிக்கும், வெற்றிடம் போன்ற கண்ணாடியாக உள்ளது, பத்தாயிரம் பொருள்களை பிரதிபலிக்கிறது. வருகையும் செல்வதும், பிறப்பும் மரணமும், உயர்வும் தாழ்வும், பத்தாயிரம் நிகழ்வுகளும் பத்தாயிரம் நிகழ்வுகளும் நிலையில்லாத மாயைகளாக பெரிய நான் எனும் அடித்தளத்திலிருந்து தோன்றி மறைகின்றன. அடித்தளம் எப்போதும் பாதிக்கப்படாது, அமைதியாக இருக்கும், வருகை இல்லாமல் போகும். இந்த பெரிய நான் ஆத்மா-பிரம்மன், கடவுள்-நான்.


குறிப்பு: பயிற்சியாளர்கள் இதை உண்மையான புத்த மனதாக கருதக்கூடாது! அறிவு உடலின் பொருளுக்கு பிடிப்பால் மற்றும் ஆழ்ந்த கர்ம வலிமையால், ஒரு பயிற்சியாளர் உறக்கம் புகுவதில் சிரமம் அடையலாம், மிகவும் மோசமாக நித்திரை நோயை அனுபவிக்கலாம், பல வருடங்களாக உறக்கம் வராமல் இருக்கலாம்.”


The translation continues to capture the essence and depth of the original text. Due to the length and complexity of the text, further parts will be translated in subsequent responses. Let me know if there are any specific sections you wish to prioritize next.


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


ஜான் டான், 2008:


தற்காலிகத்தன்மை


உதயம் மற்றும் அழிவு என்பது தற்காலிகத்தன்மையாகும்,

தொடக்கத்திலிருந்து சுய ஒளிப்பூர்வமாகவும், சுய முழுமையாகவும் உள்ளது.

ஆனால் பிரிவு செய்யும் கர்ம சாய்வுகள் காரணமாக,

மனம் 'ஒளிர்வு' மற்றும் எப்போதும் உதயம் மற்றும் அழிவை பிரிக்கிறது.

இந்த கர்ம மாயை 'ஒளிர்வு' என்பதை,

நிரந்தரமாகவும், மாறாததாகவும் உள்ள ஒன்றாக கட்டமைக்கிறது.

'மாறாதது' என்று தோன்றும் மிகவும் உண்மையானது,

நுண்ணிய சிந்தனைகளிலும், நினைவுகளிலும் மட்டுமே இருக்கிறது.

உண்மையில் ஒளிர்வு தானாகவே வெற்றிடமாக இருக்கிறது,

ஏற்கனவே பிறக்காத, நிபந்தனையற்ற மற்றும் எப்போதும் பரவும்.

எனவே உதயம் மற்றும் அழிவை அஞ்சாதீர்கள்.


இதுவைத்து அதுவைவிட இது அதிகமாக இல்லை.

எண்ணம் தெளிவாக உதயமாகிறது மற்றும் அழிகிறது,

ஒவ்வொரு உதயம் மற்றும் அழிவும் அதன் முழுமையாக இருக்கிறது.


எப்போதும் தோன்றும் வெற்றிட இயல்பு

அதன் சொந்த ஒளிர்வை மறுக்காது.


இரு குணங்களையும் தெளிவாக காண்பதால்,

நிலைத்திருக்க விரும்பும் ஆசை மெல்ல மெல்ல குருடாக்கும்.

போகும் ஒருவர் போல, முற்றிலும் சென்று விடுகிறார்.

முற்றிலுமாக இறந்து

இந்த தூய இருப்பின், அதன் இல்லாத இருப்பிடத்தை சான்று செய்யுங்கள்.


~ தஸ்நஸ்/பாசர்பை


இதனால்... "அறிவு" என்பது இனி "சிறப்பான" அல்லது "இறுதியான" தற்காலிக மனதைவிட.


லேபிள்கள்: அனைத்தும் மனம், அனாத்தா, இரு குணம் |


This translation captures another significant portion of the text. The original text is quite lengthy, so more parts will need to be translated in subsequent responses. Let me know if there are any specific sections you would like to focus on next.


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


இங்கு டான் பெர்கோவ் எழுதிய ஒரு அருமையான கட்டுரையிலிருந்து ஒரு பகுதியைப் பற்றி சொல்கிறேன்:


டான்:


"கவனிப்பாளர் இல்லை என்பதை கூறுவது ஏதோ உண்மையான ஒன்று குறைந்து விட்டது என்று கூறுவதில்லை. நிகழ்ந்து வருவது (இப்போது என்று என்னும் போது) ஒரு கவனிப்பாளரின் கருத்து நிலையை ஒரு மீது திட்டமிடப்பட்டு, அந்த நிலையை நினைவு, எதிர்பார்ப்புகள், மற்றும் இலக்குகள் பயன்படுத்தி பராமரிக்க முயற்சிக்கும் சிந்தனை இல்லை.


"இங்கு" என்பது "நவ்னஸ்" என்றால், "என்" என்பதோடு அடையாளப்படுத்தப்படும் ஒரு புள்ளி அங்கு இல்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் அது இல்லை. உண்மையில், ஒப்பிடுதலால் உருவாகும் உளவியல் நேரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, அங்கு ஒரு "இந்த பிரியாத தற்போதைய நொடி" மட்டுமே உள்ளது, இந்த நொடியிலிருந்து அடுத்த நொடிக்கு நகரும் கற்பனையான உணர்வு கூட இல்லை.


கவனிப்பு புள்ளியின் கருத்து இல்லாததால், கவனிக்கப்படும் பொருள் முன்பு பராமரிக்கப்பட்ட கருத்து வகைகளில் "பொருந்தாது". இந்த பிரிவுகளின் சாபேக்ஷத்தை "காண்கிறோம்", மற்றும் சிந்தனை அல்லது கருத்து மூலம் பிரிக்கப்படாத, பிரிக்கப்படாத யதார்த்தம் வழக்கமாக உள்ளது.


முன்பு "கவனிப்பாளர்" என்று அமைந்திருந்த அறிவு என்ன ஆனது? இப்போது, அறிவு மற்றும் உணர்வு பிரிக்கப்படாது. உதாரணமாக, ஒரு மரத்தை உணரும்போது, "கவனிப்பாளர்" "மரத்தின் ஒவ்வொரு இலையும்" ஆகிறார். விஷயங்களிலிருந்து ஒரு கவனிப்பாளர் / அறிவு தனியாக இல்லை, அல்லது அறிவு தனியாக இல்லை, விஷயங்களிலிருந்து எந்த விஷயங்களும் இல்லை. என்ன அதிகாரபூர்வமாகக் கிடைக்கிறது: "இது அது". அனைத்து போதனைகள், குறிப்புகள், ஞானிகளின் பேச்சுகள், "சிறப்பான அறிவு" குறித்த அனுமானங்கள், பயமின்றி உண்மையை தேடும் துணிச்சல், பாராடாசிக்கான நுணுக்கமான அறிவுக்கு எதிரானவை - அனைத்தும் அவசியமற்றது மற்றும் புள


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


ளில் உள்ளது என்று காணப்படுகிறது. "இது", அப்படியே உள்ளது, "அது" ஆகும். "இது" மேல் எதையும் சேர்க்க தேவையில்லை, உண்மையில் எதுவும் "மேல்" இல்லை - பிடிக்க அல்லது அகற்ற எதுவும் இல்லை.


குளோரியா: டான், இந்த கட்டம், எதுவும் சொல்லுதல் மேலும் உள்ளது. இது ஒரு பிரதேசம், அமைதியானது மற்றும் வெற்றிடம் மட்டுமே குறிக்கும், அதுவும் அதிகமாக உள்ளது. ஏனெனில், "நான் அம்" என்பதை கூறுவது வேறு ஒரு அர்த்தத்திற்கு அறிவு சேர்க்கிறது. செயலாளர் இல்லை என்பதை கூறுவது ஒரு வகையான உறுதிமொழியாகும், அல்லது இல்லையா?


டான்:


நீங்கள் இங்கு இரண்டு அம்சங்களை எடுக்கிறீர்கள், குளோ, இவை முக்கியமாக பார்க்க தக்கது: "நான் அம்" என்பதை குறிப்பிடாமல் மற்றும் "நோன்டோயர்" வாக்கியத்தை பயன்படுத்துவது, அல்லது நான் நினைக்கிறேன், "நோன்டோப்ஸர்வர்" வாக்கியத்தை மேலும் சரியானது என்று நினைக்கலாம்.


"நான் அம்" என்பதை பயன்படுத்தாமல், மற்றும் "தூய அறிவு" என்பதை குறிப்பிடுவது, அறிவு "நான்" மீது கவனம் செலுத்தவில்லை அல்லது உள்ளதாகவும், இல்லாததாகவும் பற்றி கவலைப்படாது என்பதை குறிப்பிடுவதாகும். அது தன்ன


User

Continue

ChatGPT


னை எந்தவொரு முறையிலும் பொருளிக்கும் விதத்தில் பார்க்கவில்லை, எனவே "நான் அம்" என்பதை எதிர்வினையாக அல்லது "நான் இல்லை" என்று கொள்ளாது. "தூய அறிவு" என்பது இதேபோல விமர்சிக்கப்படலாம் - "மாசுபடாத அறிவு" என்றால் என்ன? அறிவுக்கு வேறு எதுவும் உள்ளதா? எனவே "தூய அறிவு", அல்லது வெறும் "அறிவு" என்பது உரையாடலில் தொடர்பு கொள்வதற்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது, வார்த்தைகள் எப்போதும் இருமடங்கு எதிர்மறைகளை உணர்த்துகின்றன.


"கவனிப்பாளர் இல்லை" அல்லது "செயலாளர் இல்லை" என்பது கருத்துக்களை ஆளுமை பார்வையை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வழிகளாகும். அந்த கருத்து போதுமானவரை கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது, அந்த அறிக்கை இனிமேல் தேவையில்லை. இது "முள்ளை அகற்றும் முள்" என்ற கொள்கை. எந்த எதிர்மறையும் ஒரு நேர்மறை அறிக்கை செய்யப்படாத போது தொடர்புடையது இல்லை. "எளிய அறிவு" என்பது ஒரு கவனிப்பாளர் அல்லது செயலாளர் இருப்பதாகவோ அல்லது இல்லாததாகவோ நினைத்ததில்லை.


This translation covers another significant portion of the original text. Given the extensive nature of the text, more parts will need to be translated in subsequent responses. Please let me know if there are any specific sections you would like to focus on next.


User

Continue

ChatGPT


Continuing with the translation:


2022-ஆம் ஆண்டின் 2-வது புதுப்பிப்பு


இரு குணத்தின் நிலைத்திருக்கும் கருத்தை மறுக்கிறது


இணையத்திலும் மன்றங்களிலும் சுற்றிவரும் இந்த வீடியோ https://www.youtube.com/watch?v=vAZPWu084m4 "வேதாந்த செல்வமும் பௌத்த அனாத்தமும் | ஸ்வாமி சர்வப்ரியானந்தா" என்பது எனக்கு தெரியவந்தது. ஸ்வாமியின் ஒப்பீடுகளை நான் மதிக்கிறேன் ஆனால் சந்திரகிர்த்தியின் பகுப்பாய்வு இரு குண உணர்வை இறுதியான குறையற்ற உண்மையாகக் கைவிடுவதில்லை என்று ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. பொதுவாக, ஸ்வாமி சர்வப்ரியானந்தா அவர்கள் ஏழு மடங்கு பகுப்பாய்வு ஒரு தனித்துவமான நிரந்தர செல்வம் போன்ற சாட்சியையோ அத்மனையோ அல்லது இரட்டை சம்கியா பள்ளிகளையோ கைவிடுகிறது ஆனால் அத்வைத பள்ளிகளின் இரு குண பிரம்மனை தொடாது என்று கூறுகிறார், மற்றும் அவர் கொடுத்த உவமை அது தங்கம் மற்றும் நெக்லஸ் போன்றவை, அவை இரு குணமானவை மற்றும் ஒரு தனித்துவமான சாட்சியல்ல. இந்த இரு குண அடிப்படை (அனைத்து பொருள்களின் "தங்கம்" என்பது) எல்லாம் உண்மையில் உள்ளது.


இந்த வீடியோ காரணமாக, நான் எனது வலைப்பதிவு கட்டுரையில் ஜான் டான் மற்றும் என்னுடைய மற்றும் சிலரின் மேற்கோள்களை ஒரு சேகரிப்பாக சேர்த்து புதுப்பிக்க தேவை என்று உணர்ந்தேன்: 3) புத்த இயல்பு "நான் அம்" அல்ல http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/mistaken-reality-of-amness.html -- இது புதுப்பிக்க முன்னரே செய்ய வேண்டியது.


அத்வைத வேதாந்தம் மற்றும் ஹிந்து பள்ளிகளின் பிற பள்ளிகளை நான் மிகவும் மதிக்கிறேன், அவை இரு குணமானவை அல்லது இரு குணமானவையாக இருக்கலாம், மற்றும் அனைத்து மதங்களிலும் உள்ள ஒரு இறுதியான செல்வம் அல்லது இரு குண உணர்வு மீது அடிப்படையான பிற மிஸ்டிக் மரபுகள். ஆனால் பௌத்த கொள்கை முறை நிலையில்லாதது, துன்பம், அனாத்தம் மற்றும் வெற்றிடம் மற்றும் பொருளற்ற தோற்றத்தில் உள்ளது. ஆகவே, அனுபவத்தில் வேறுபாடுகளையும் குறிப்பிட வேண்டும், மற்றும் ஆச்சாரியா மஹாய


User

Continue

ChatGPT


Continuing with the translation:


யோகி ஸ்ரீதர் ராணா ரிஞ்சே கூறியது போல, "இந்த இரண்டு அமைப்புகளிலும் இந்த வேறுபாடு முழுவதும் புரிந்துகொள்ள மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் இரண்டு அமைப்புகளையும் சரியாக புரிந்துகொள்ளவும், ஒன்றை இன்னொன்றை அவமதிக்காமல் இருக்கவும் முக்கியமானது." - http://www.awakeningtoreality.com/search/label/Acharya%20Mahayogi%20Shridhar%20Rana%20Rinpoche .


நான் http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/mistaken-reality-of-amness.html இல் சேர்த்துள்ள கூடுதல் பத்திகள் இங்கே:


அனாத்தா உணர்வு மற்றும் "நான் அம்" இடையில், ஜான் டான், நான் மற்றும் பலர் அனுபவித்த ஒரு கட்டம் உள்ளது. இது ஒரு மனம் கட்டம், அங்கு இரு குண பிரம்மன் அனைத்து வடிவங்களின் பொருள் அல்லது அடிப்படையாக உள்ளது, அனைத்து வடிவங்களும் தங்கம் போன்ற ஒரு பொருளின் பொருளாக மாற்றப்படுகிறது, ஆனால் உண்மையில் அனைத்து வடிவங்களும் கேவலமாக பிரம்மனின் பொருளாக உள்ளன. இந்த கட்டத்தில், உணர்வு இனி இரு குண சாட்சியாக அல்லது தோற்றங்களிலிருந்து தனித்து உள்ளதாக காணப்படுவதில்லை, அனைத்து தோற்றங்களும் ஒரு சுத்தமான இரு குண உணர்வின் ஒரு பொருளாக மாற்றப்படுகிறது.


அனாத்தா உணர்வு மூலம் இந்த உள்ளார்ந்த இரு குணவாதத்தை ("தங்கம்"/"பிரம்மன்"/"சுத்தமான இரு குண உணர்வு மாறாதது") காணப்படுகிறது. ஜான் டான் முன்பு கூறியது போல, "சுயம் பாரம்பரியமாக உள்ளது. இரண்டையும் கலக்கக்கூடாது. இல்லையெனில் ஒருவர் மனதை மட்டுமே பேசுகிறார்", மற்றும் "சுயம்/செல்வத்தை உணர்விலிருந்து பிரிக்க வேண்டும். பின்னர் உணர்வு கூட அனைத்து பொருளற்ற அல்லது சுய இயல்பிலிருந்து கைவிடப்படுகிறது."


இந்த தலைப்பு குறித்து மேலும் விவரங்களுக்கு, 7) அறிவு குறித்த சிந்தனைகளைக் கடந்து: அடையாளம் மற்றும் அறிவு குறித்த பிரதிபலிப்புகள் http://www.awakeningtoreality.com/2018/11/beyond-awareness.html மற்றும் 6) "நான் அம்", ஒரு மனம், எந்த மனமும் இல்லை மற்றும் அனாத்தா http://www.awakeningtoreality.com/2018/10/differentiating-i-am-one-mind-no-mind.html ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.


This translation covers another significant portion of the original text. Due to the extensive nature of the text, further parts will be translated in subsequent responses. Please let me know if there are any specific sections you wish to focus on next.


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


அட்ர் கைடின் நீண்ட [சுருக்கப்படாத பதிப்பு] இலிருந்து ஒரு பகுதியை சோ கூறியுள்ளார், 2021:


“4-வது கட்டத்தில் ஒருவர் எல்லாம் ஒரே அறிவு என்று மாற்றப்படும் பல்வேறு வடிவங்களாக அனுபவிக்கக்கூடும், இது பிரம்மன் கருத்து. இருப்பினும், இந்த கருத்து மற்றும் உள்ளோகம் ஒரு உண்மையான சாரமாக இல்லை, அது ஒரு கருத்து மட்டுமே, உண்மையான உணர்வு அது தனியாக ஒரு வடிவம் அல்லது ஒன்றாக மாற்றப்படவில்லை, அது ஒரு தொடர்பு அல்லது சுயம் தானே மாறும். உண்மையில், ஒருவர் உணர்வு பொருளாக்கப்படாது மற்றும் பொருளாக்கப்படாது என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த தெளிவான உணர்வு சாரம் கொண்ட கருத்தை அகற்றுகிறது, அது இது மற்றும் அது என்று மாறும். புத்தரின் கற்பிதங்களிலிருந்து உதாரணமாக ஒன்று:


இது மீண்டும் இங்கே தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று புத்தர் கூறினார், பௌத்த தத்துவத்தின் படி எந்த நிரந்தரமான, மாறாத ஆவி அல்லது 'சுயம்' அல்லது 'ஈகோ' என்று கருதப்படுகிறது, மற்றும் அது பொருளிலிருந்து தனியாக உள்ளது, மற்றும் அறிவு (வின்னானா) ஒரு 'ஆவி' என்று எடுக்கக்கூடாது எதிர்மாறாக பொருள். இந்த அம்சம் குறிப்பிட்டு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் அறிவு ஒரு தனித்துவமான செல்வம் அல்லது உள்ளார்ந்த ஆவி என்று கருதப்படும் என்று தவறான கருத்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்றுவரை தொடர்கிறது.


புத்தரின் ஒரு சீடரான சாதி என்பவர் குரு கூறுகிறார்: 'அது ஒரே அறிவு தான் மாற்றம் செய்து நடமாடுகிறது மற்றும் இங்கே மற்றும் அங்கே நல்ல மற்றும் கெட்ட செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்கிறது' என்று நான் உங்களைக் கேட்டிருக்கிறேன் என்று அவர் கேட்டார். புத்தர் அவரிடம் என்ன என்று கேட்டார், 'அறிவு' என்றால் என்ன என்று. சாதியின் பதில் கிளாசிக்கல்: 'அது வெளிப்படுத்துகிறது, உணர்கிறது, நல்ல மற்றும் கெட்ட செயல்களின் விளைவுகளை இங்கே மற்றும் அங்க


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


ே அனுபவிக்கிறது.'


'யாருக்கு, முட்டாளே', என்று குரு கண்டித்தார், 'நீ என்னிடம் இந்த வகையான உபதேசத்தை கேட்டிருந்தாய்? நான் பல வழிகளில் அறிவு நிலைகளிலிருந்து உருவாகிறது என்று விளக்காதிருந்தேனா? நிலைகள் இல்லாமல் அறிவு உருவாகாது.' பின்னர் புத்தர் அறிவு குறித்து விவரமாக விளக்கினார்: "கண் மற்றும் பார்க்கும் வடிவங்களின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது காட்சி அறிவாகும்; காது மற்றும் ஒலிகளின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது செவி அறிவாகும்; மூக்கு மற்றும் வாசனைகளின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது மூக்கு அறிவாகும்; நாக்கு மற்றும் சுவைகளின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது நாக்கு அறிவாகும்; உடல் மற்றும் தொடுக்கும் பொருள்களின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது உடல் அறிவாகும்; மனம் மற்றும் மனம் பொருள்களின் காரணமாக அறிவு உருவாகிறது, அது மன அறிவாகும்."


பின்னர் புத்தர் இதை உதாரணமாக விளக்கினார்: ஒரு தீ ஒரு பொருளின் காரணமாக எரிகிறது என்று பெயரிடப்படுகிறது. தீ மரத்தின் காரணமாக எரிகிறது, அது மரம் தீ எனப்படுகிறது. அது பாலையின் காரணமாக எரிகிறது, அது பாலை தீ ஆகிறது. எனவே அறிவு அதன் காரணமாக உள்ள பொருளின் பெயரில் பெயரிடப்படுகிறது.


புத்தகோசா, பெரிய விளக்காளர், இதை விளக்குகிறார்: '. . . மரம் தீ எரிகிறது என்று ஒரு தீ உருவாகிறது, அது உருவாகும் போது ஒரு வழங்கல் உள்ளது, ஆனால் அது (வழங்கல்) இல்லாமல் போகும் போது அங்கேயே அது மறைகிறது, ஏனெனில் அப்போது நிலைகள் மாறிவிட்டன, ஆனால் (தீ) துண்டுகளுக்கு மாறி துண்டு தீயாக மாறுவதில்லை மற்றும் அப்படி தொடர்கிறது; அது போல அறிவு கண்ணுக்கு தெரியும் வடிவங்களின் காரணமாக அந்த உணர்வு பொருளின் வாசலில் (அதாவது, கண்ணில்) உருவாகிறது, அது கண், பார்க்கும் வடிவங்கள், ஒளி மற்றும் கவனத்தின் நிலையில் உள்ளது, ஆனால் அது (நிலை


User

Continue 

ChatGPT


Continuing with the translation:


கள்) இல்லாமல் போகும் போது அங்கேயே அது மறைகிறது, ஏனெனில் அப்போது நிலைகள் மாறிவிட்டன, ஆனால் (அறிவு) காது, முதலியவற்றுக்கு மாறி செவிக் காது மற்றும் அப்படி தொடர்கிறது . . .'


புத்தர் தெளிவாக கூறியது: 'ஒருவர் இதை கூறுகிறார்: நான் பொருள், உணர்வு, கருத்து மற்றும் மனச் செயல்களின் வழிகளை (ரூபுபயம்) கொண்டு அறிவு உருவாகிறது, பொருளின் பொருளை (ரூபாரம்மனம்) கொண்டு அறிவு உருவாகிறது, பொருளின் ஆதரவை (ரூபபடித்தம்) கொண்டு அறிவு உருவாகிறது, மற்றும் ஆனந்தத்தை தேடி அது வளரும், பெருகும் மற்றும் வளர்க்கிறது; அல்லது அறிவு உணர்வுகளின் வழிகளை கொண்டு உருவாகிறது ... அல்லது கருத்துகளின் வழிகளை கொண்டு ... அல்லது மனச் செயல்களின் வழிகளை கொண்டு, மனச் செயல்களின் பொருளை, மனச் செயல்களின் ஆதரவை கொண்டு, மற்றும் ஆனந்தத்தை தேடி அது வளரும், பெருகும் மற்றும் வளர்க்கிறது.


'ஒருவர் கூறுகிறார்: நான் பொருள், உணர்வு, கருத்து மற்றும் மனச் செயல்களின் விளைவாக அறிவு உருவாகிறது, அது எதையும் இல்லாமல் உருவாகிறது.'“


போதிதர்மா அவர்களும் கூறினார்: உள்ளுணர்வுடன் காண்பது, வடிவம் வெறும் வடிவம் அல்ல, ஏனெனில் வடிவம் மனதின் மீது சார்ந்துள்ளது. மற்றும் மனம் வெறும் மனம் அல்ல, ஏனெனில் மனம் வடிவத்தின் மீது சார்ந்துள்ளது. மனம் மற்றும் உலகம் எதிர்மாறானவை, அவை சந்திக்கும் போது தோற்றங்கள் உருவாகின்றன. உங்கள் மனம் உள்ளே அசைவதில்லை, உலகம் வெளியே உருவாகவில்லை. உலகமும் மனமும் இரண்டும் தெளிவாக இருக்கும்போது, அது உண்மையான உள்ளுணர்வு ஆகும்.” (வேக்அப் டிஸ்கார்ஸ் இருந்து) அவேக்கினிங் டு ரியாலிட்டி: வே ஆஃப் போதி http://www.awakeningtoreality.com/2018/04/way-of-bodhi.html


சோ 2012-இல் எழுதினார்,

25ஆம் பிப்ரவரி 2012

நான் 'ஷிகந்தாஜா' (ஜென் தியான முறையான “வெறும் அமர்வு”) என்பதை உணர்வு மற்றும் ஞானோதயத்தின் இயல்பான வெளிப்பாடாக கருதுகிறேன்.

ஆனால் பலர் இதை முற்றிலும் தவறாக புரிந்துகொள்கிறார்கள்... அவர்கள் நினைக்கின்றனர் பயிற்சி-ஞானோதயம் என்பது உணர்வுக்கு தேவை இல்லை, பயிற்சி செய்வதே ஞானோதயம் என்பதாக. அதாவது, ஒரு தொடக்க நிலை தியானி மேடிடேட் செய்வதில் புத்தருக்கு சமமாக உணர்ந்து கொள்ளும் என்பது.

இது முற்றிலும் தவறு மற்றும் முட்டாள்தனமான சிந்தனைகள்.

மாறாக, புரிந்துகொள்ளுங்கள் பயிற்சி-ஞானோதயம் என்பது உணர்வின் இயல்பான வெளிப்பாடு... மற்றும் உணர்வு இல்லாமல், ஒருவர் பயிற்சி-ஞானோதயத்தின் சாரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது.

என் நண்பர்/ஆசிரியர் 'துஸ்னஸ்' இடம் நான் கூறினேன், “நான் முன்பு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் மற்றும் திசையுடன் தியானம் செய்தேன். இப்போது, அமர்வது தானே ஞானோதயம். அமர்வது வெறும் அமர்வது. அமர்வது வெறும் அமர்வதின் செயல், ஏர் கண்டிஷனின் முனுமுனுப்பு, சுவாசம். நடைப்பயணம் தானே ஞானோதயம். பயிற்சி ஞானோதயத்திற்காக செய்யப்படுவதில்லை ஆனால் அனைத்து செயல்களும் தானே ஞானோதயம்/புத்த இயல்பின் சிறந்த வெளிப்பாடு. செல்ல எங்கும் இல்லை."

ஒருவர் நேரடியாக இந்த அனுபவத்தை உணரமுடியாது என்று நான் பார்க்கிறேன், ஒருவருக்கு தெளிவான நேரடி இருமை அல்லாத உணர்வு இல்லாமல். இந்த தற்போதைய கணத்தின் உணர்வை புத்த இயல்பாகவே உணராமல், எப்போதும் முயற்சி மற்றும் செய்யும் முயற்சியில் இருக்கும்... அது அமைதியான நிலைகள், உறிஞ்சுதல், அல்லது உயர்நிலை உணர்வு அல்லது விடுதலை நிலைகள் என்பது... அனைத்தும் இந்த தற்போதைய கணத்தின் உண்மை இயல்பை அறியாததால் வரும்.

எனினும், இருமை அல்லாத அனுபவம் இரண்டு வகைகளஆக பிரிக்கப்படலாம்:
 1. ஒரு மனம்
 • சமீபத்தில் நான் கவனித்தது, பல ஆன்மீக ஆசிரியர்களும் குருமார்களும் இருமை அல்லாததை 'ஒரு மனம்' என்ற வகையில் விளக்குகின்றனர். அதாவது, கருத்து-பொருள்/உணர்வு-உணரப்படுவது என்ற பிரிவு அல்லது இருமை இல்லை என்பதை உணர்ந்ததின் பின், அவர்கள் அனைத்தையும் மனம் மட்டுமே என்று கருதுகின்றனர், மலைகளும் ஆறுகளும் அனைத்தும் நானே - ஒன்றுபட்ட சாரத்தின் பல வடிவங்களாக தோன்றுகின்றன.

எனினும் பிரிக்கப்படாதிருப்பினும், கருத்து இன்னும் ஒரு உள்ளார்ந்த மெட்டாபிசிக்கல் சாரம் என்பதாகும். எனவே இருமை அல்லாதது ஆனால் உள்ளார்ந்தது.

 1.     நோ மைண்ட்

  'ஒரு நக்கேட் அவேர்னஸ்' அல்லது 'ஒரு மனம்' அல்லது ஒரு மூலம் கூட முற்றிலும் மறக்கப்பட்டு வெறும் காட்சி, ஒலி, தோன்றும் சிந்தனைகள் மற்றும் கடந்து செல்லும் மணம் ஆகியவற்றில் கரைந்துவிடும். வெறும் சுய-ஒளிர்மான தற்காலிகத்தின் பாய்ச்சல்.

  ....

  எனினும், நோ மைண்ட் அனுபவம் கொண்டிருந்தாலும் அநாத்தாவின் உணர்வை இன்னும் அடையவில்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். நோ மைண்ட் நிலையில், அது ஒரு உச்ச அனுபவமாக இருக்கலாம். உண்மையில், ஒரு மைண்ட் அனுபவம் கொண்ட ஒரு சாதகருக்கு நோ மைண்ட் நிலையில் அவ்வப்போது நுழையும் இயல்பான முன்னேற்றமாகும்... ஆனால் உணர்வு மூலம் கருத்து முறிவில் எந்த புதிய உணர்வும் ஏற்படாமல், ஒரு மைண்ட் மூலம் மீண்டும் அழுத்தமாக இருக்கும் மற்றும் நோ மைண்ட் அனுபவம் நிலையாக இருக்காது. சாதகர் பின்னர் தனது சிறந்த முயற்சியில் உணர்வில் நிர்வாணமாக இருந்து நோ மைண்ட் அனுபவத்தை நிலையாக வைத்திருக்க முயற்சிக்கலாம், ஆனால் ஒரு சில உணர்வுகள் வரை அது முறிவு பெறமுடியாது.

  குறிப்பாக, உள்ளார்ந்த சுயத்தின் கருத்துக்கு முறிவு கொடுக்கும் முக்கிய உணர்வு என்பது எப்போதும் ஏற்கனவே, சுயம் என்று ஒன்று இல்லை - காணுதலில் எப்போதும் காட்சிகள், வடிவங்கள் மற்றும் நிறங்கள் மட்டுமே, காண்பவர் இல்லை! கேட்பதில் கேட்கப்படும் ஒலிகள் மட்டுமே, கேட்பவர் இல்லை! வெறும் செயல்கள், செயல்படுத்துபவர் இல்லை! பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறை தான் புரிகிறது மற்றும் அறிகிறது... அதில் சுயம், செயல்படுத்துபவர், உணர்வாளர், கட்டுப்பாட்டுத்தரர் இல்லை.

  இதுவே தான் 'காண்பவர்-காண்பது-காணப்படும்', அல்லது 'ஒரு நக்கேட் அவேர்னஸ்' கருத்தை நிரந்தரமாக உடைக்கிறது, 'ஒரு அவேர்னஸ்' என்று எப்போதும் இல்லை என்று உணர்தல் மூலம் - 'அவேர்னஸ்', 'காண்பது', 'கேட்பது' ஆகியவை எப்போதும் மாறுபடும் உணர்வுகளுக்கும் காட்சிகளுக்கும் ஒலிகளுக்கும் மட்டுமே பெயர்கள், 'வானிலை' என்ற வார்த்தை ஒரு மாறாத உருவம் அல்ல ஆனால் மழை, காற்று, மேகங்கள், உருவாக்கப்படும் மற்றும் பிரியும் காலங்கள் போன்றவைக்கு மட்டுமே பெயர்கள்...

  பின்னர் ஆரஆய்வு மற்றும் உண்மைகள் ஆழமாக நீண்டு போகும்போது, அது காணப்படுகிறது மற்றும் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பது இந்த நிகழ்வுகளின் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறை மட்டுமே, அது என்பது ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது அது பிரபஞ்சமே ஆப்பிள் சாப்பிடுகிறது, பிரபஞ்சமே இந்த செய்தியை டைப் செய்கிறது, பிரபஞ்சமே சத்தம் கேட்கிறது... அல்லது பிரபஞ்சமே சத்தம் ஆகும். அது மட்டுமே... ஷிகந்தாஜாவில் காணுதலில் காணப்படுவது மட்டுமே, அமருதலில் அமருதல் மட்டுமே, மற்றும் முழு பிரபஞ்சமே அமர்கிறது... மற்றும் அது மற்ற விதமாக இருக்க முடியாது சுயம் இல்லை, தியானி தியானத்திலிருந்து வேறுபட்டவர் இல்லை. ஒவ்வொரு நொடியும் பயிற்சி-ஞானோதயம் இருக்க முடியாது... அது ஒரு கவனம் அல்லது எந்த வகையான செயற்கை முயற்சியின் விளைவு கூட அல்ல... மாறாக அது உணர்வு, அனுபவம் மற்றும் கருத்துக்களில் உண்மையான சான்றளித்தலாகும்.

  ஜென் மாஸ்டர் டோகென், பயிற்சி-ஞானோதயத்தின் ஆதரவாளர், ஜென் பௌத்தத்தின் அரிய மற்றும் தெளிவான ரத்தினங்களில் ஒருவர், அநாத்தா மற்றும் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறை குறித்து மிக ஆழமான அனுபவ தெளிவை கொண்டவர். அநாத்தா மற்றும் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறையை நேரடி அனுபவத்தில் ஆழமாக உணராமல், நாம் டோகென் குறிப்பிடும் அம்சங்களை ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது... அவரது வார்த்தைகள் மர்மமானது, அதிசயமானது, அல்லது கவித்துவமானது போன்று இருக்கலாம், ஆனால் அவை உண்மையில் இதை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன.

  ஒருவர் 'புகார்' செய்தது ஷிகந்தாஜா என்பது வெறும் குறைபாடுகளை தாற்காலிகமாக அடக்குவது அல்லது நிரந்தரமாக அகற்றுவது அல்ல. ஆனால், ஒருவர் அநாத்தாவை உணர்ந்தால், அது சுய கருத்தின் நிரந்தர முடிவு ஆகும், அதாவது பாரம்பரிய ஸ்ட்ரீம்-என்ட்ரி ( https://www.reddit.com/r/streamentry/comments/igored/insight_buddhism_a_reconsideration_of_the_meaning/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf%20 )

  .....

  சமீபத்தில் சோ ஒருவருக்கு எழுதியது:

  இது உண்மையில் மிக எளிதாக புரியும். 'வானிலை' என்ற வார்த்தையை நீங்கள் அறிவீர்களா? அது தனித்தன்மையான ஒன்று அல்ல, சரி? அது வெறும் ஒரு குறிப்பு, மேகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பிரியும், காற்று வீசும், சூரியன் பிரகாசிக்கும், மழை பெய்யும், முதலியன, மிகையான மற்றும் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட வகைகளின் கூட்டுச்சத்து.

  இப்போது, சரியான வழி என்பது 'அவேர்னஸ்' என்பது வானிலையைப் போன்றது, அது காணப்படுவது, கேட்கப்படுவது, உணரப்படுவது மற்றும் அனைத்துமே தூய இருப்பு/சித் ஆக தானே வெளிப்படுகிறது மற்றும் ஆம், மரணத்தில் வடிவமற்ற தெளிவான ஒளி இருப்பு அல்லது அந்த அம்சத்திற்கு ஒத்திசையுங்கள், அது வெறும் ஒரு வெளிப்பாடு, மற்றொரு உணர்வு வாயில் அது மேலும் சிறப்பு இல்லை. 'அவேர்னஸ்' என்பது 'வானிலை' ப

  போன்று ஒரு பொருளாதாரமான குறிப்பு, அது தனித்தன்மையான இருப்பு இல்லாமல் ஒரு குறிப்பு மட்டுமே.

  அதை ஒரு 'வானிலை' என்று அதன் சொந்த இருப்பாக உள்ளது என்று பார்க்கும் வகை என்பது தவறானது, அதில் மழை மற்றும் காற்று வருகிறது மற்றும் போகிறது ஆனால் வானிலை ஒரு மாறாத பின்னணியாக இருக்கும் என்று கருதுவது. அது முற்றிலும் மனதால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனையான கட்டுமானம் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஒரு உண்மையான இருப்பு இல்லை. அதேபோல, 'அவேர்னஸ்' ஒரு மாறாது இருக்கும் மற்றும் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவது அல்ல, அது 'மரக்கட்டை' முதல் 'சாம்பல்' வரை மாறுவது போன்றது அல்ல. மரக்கட்டை மரக்கட்டை, சாம்பல் சாம்பல்.

  டோகென் கூறினார்:

  "நீங்கள் ஒரு படகில் சவாரி செய்து கரையை பார்க்கும்போது, நீங்கள் கரை நகர்கிறது என்று நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் படகில் உங்கள் கண்களை நிலையாக வைத்த

  கொண்டால், படகு நகர்கிறது என்பது தெளிவாக இருக்கும். அதேபோல, நீங்கள் குழப்பமான உடல் மற்றும் மனதுடன் அனேக பொருள்களை ஆராய்ந்தால், உங்கள் மனம் மற்றும் இயல்பு நிலையானது என்று நினைக்கலாம். நீங்கள் ஆழமாக பயிற்சி செய்து உங்கள் இடத்திற்கு திரும்பும்போது, எதுவும் மாறாத சுயம் இல்லை என்பது தெளிவாகும்.

  மரக்கட்டை சாம்பலாகிறது, மீண்டும் மரக்கட்டையாக மாறாது. எனினும், சாம்பல் எதிர்காலம் மற்றும் மரக்கட்டை கடந்த காலம் என்று நினைக்காதீர்கள். மரக்கட்டை மரக்கட்டையின் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறையில் இருக்கிறது, அது கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்காலம் முழுவதும் உள்ளடக்கியது மற்றும் கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்காலம் இல்லாமல் சுயாதீனமாகும். சாம்பல் சாம்பலின் பொருளாதாரமாக உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறையில் இருக்கிறது, அது எதிர்காலம் மற்றும் கடந்த காலம் முழுவதும் உள்ளடக்கியது. மரக்கட்டை சாம்பலாகிய பிறகு மீண்டும் மரக்கட்டையாக மாறாதது போல, மரணத்திற்கு பிறகு பிறப்பிற்கு மீண்டும் திரும்பாது."

  (டோகென் மற்றும் பௌத்தர்கள் புனர்ஜென்மத்தை நிராகரிக்கவில்லை, ஆனால் மாறாத ஆத்மா புனர்ஜென்மத்தில் ஈடுபடுவதை நிராகரிக்கிறார்கள், அதை பற்றி இங்கே பாருங்கள் http://www.awakeningtoreality.com/2018/12/reincarnation-without-soul.html )"

சோ:


ஒருவர் உணர்வு மற்றும் தோற்றத்தின் உறவு ஒரு உள்ளார்ந்த உணர்வு மற்றும் அதன் தோற்றம் போன்று அல்ல, ஆனால் நீர் மற்றும் ஈரப்பதம் ( http://www.awakeningtoreality.com/2018/06/wetness-and-water.html ) அல்லது 'மின்னல்' மற்றும் 'பிளாஷ்' ( http://www.awakeningtoreality.com/2013/01/marshland-flowers_17.html ) போன்றவை அல்ல, அதில் ஒரு மின்னல் பிளாஷின் மூலமாக அல்லது அதில் ஒரு மூலம் தேவையில்லை, ஆனால் அதே நிகழ்வுக்கு வார்த்தைகள் மட்டுமே... பின்னர் ஒருவர் அனாத்தா உணர்விற்கு செல்கிறார்

சாரம் கொண்ட கருத்துள்ளவர்கள் ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுவதாக நினைக்கின்றனர், உதாரணமாக பிரபஞ்ச உணர்வு இது அந்து மாறுவது மற்றும் மாற்றம் கொள்வது... அனாத்தா உணர்வு உள்ளார்ந்த கருத்தை புரிந்து கொண்டு வெறும் சாரமற்ற தர்மாக்களை மட்டுமே காண்கிறது, ஒவ்வொரு தற்காலிக நிகழ்வும் இணைந்திருந்தாலும் பிரிந்துள்ளது அல்லது விலகியுள்ளது, அது அனைத்து பிற தர்மாக்களுடனும் சார்புடையது. ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுவது அல்ல அது."

 

......

அறிவாளர் அறிக்கை செய்கிறார்;
அறிக்கையில்லாமல் அறிவு இல்லை;
ஆக நீங்கள் ஏன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டீர்கள்
பொருளும் பொருளாளரும் எதுவும் இல்லை [மொத்தத்தில்]?
User
Continue
ChatGPT

மனம் ஒரு வெறும் பெயர் மட்டுமே;
அதன் பெயரை தவிர அது ஒன்றுமாக இல்லை;
எனவே மனதை ஒரு வெறும் பெயராக கருதுங்கள்;
பெயருக்கும் தனித்தன்மை இல்லை.

உள்ளேயோ அல்லது வெளியேயோ கூட,
அல்லது இரண்டின் இடையில் எங்கேயோ,
புத்தர்கள் ஒருபோதும் மனதை காணவில்லை;
எனவே மனம் ஒரு மாயையின் தன்மை கொண்டது.

வண்ணங்கள் மற்றும் வடிவங்களின் பேதங்கள்,
அல்லது பொருள் மற்றும் பொருளாளரின் அது,
ஆண், பெண் மற்றும் நடுநிலை -
மனதிற்கு இத்தகைய நிலையான வடிவங்கள் இல்லை.

சுருக்கமாக புத்தர்கள் ஒருபோதும் பார்க்கவில்லை
அல்லது அவர்கள் ஒருபோதும் பார்க்கமாட்டார்கள் [அத்தகைய மனதை];
எனவே அவர்கள் எவ்வாறு பார்க்க முடியும் அதன் தனித்தன்மையை
அது தனித்தன்மை இல்லாதது என்று?

"உயிருள்ளது" என்பது ஒரு கருத்துக்கூறல்;
கருத்துக்கூறலின் இல்லாமை வெற்றிடம்;
எங்கே கருத்துக்கூறல் நிகழ்கிறதோ,
அங்கு எப்படி வெற்றிடம் இருக்கும்?

மனதில் கண்டறியப்பட்டது மற்றும் கண்டறிவாளர்,
இது ததாகதாக்கள் ஒருபோதும் காணவில்லை;
எங்கு கண்டறியப்பட்டது மற்றும் கண்டறிவாளர் உள்ளதோ,
அங்கு விடுதலை இல்லை.

பண்புகளின் வெற்றிடமும் உத்பத்தியும்,
பொருளின் நிலையான உண்மையும் மொழியைத் தாண்டும்,
வெற்றிடம், விழிப்புணர்வு மனமும் மற்றும் விழிப்புணர்வும்
அத்வைத பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

    நாகார்ஜுனா

....

அண்மையில் நான் கவனித்திருக்கிறேன் பல மக்கள் ரெடிட்டில், தனிச்சரோ பிக்குவின் கற்பித்தலால் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளனர், அனாத்தா என்பது தனியார்பாக்கமற்ற அடையாளம் குறித்த ஒரு முறை மட்டுமே, அனாத்தாவின் உண்மையான உணர்வு என்பதை உணர்த்தும் தரும முத்திரையை கற்பிக்காமல், அனாத்தா என்பது வெறும் "தனியார்பாக்கமில்லாதது" என்று அல்லாது தனியார்பாக்கமின்மை மற்றும் சுயமின்மை என்பதை கருதுகின்றனர். அத்தகைய ஒரு புரிதல் தவறானதும் மாறுபடுத்துக
User
Continue
ChatGPT

கிறதும் ஆகும். இது பற்றி நான் 11 வருடங்களுக்கு முன்பு எனது கட்டுரையில் அனாத்தா: தனியார்பாக்கமில்லாதது அல்லது சுயமின்மையா? http://www.awakeningtoreality.com/2011/10/anatta-not-self-or-no-self_1.html என்று பல ஆகம மேற்கோள்களுடன் எழுதியிருந்தேன்.

...

மேலும் கில் கூட் அட்வைத/மத்தியமகா பற்றி http://www.awakeningtoreality.com/2014/08/greg-goode-on-advaitamadhyamika_9.html பார்க்கவும்

-------------- புதுப்பிப்பு: 15/9/2009

புத்தர் 'மூலம்' பற்றி

தனிச்சரோ பிக்கு முலபரியய சுத்தா: ரூட் சீக்வென்ஸ் - https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN1.html என்ற இந்த சுத்தா பற்றிய ஒரு கருத்துரையில் சொன்னார்:
தற்போது நாம் சாங்கிய தத்துவ ஞானிகளின் வரிசையில் சிந்திக்காமல் இருந்தாலும், வெற்றிடம், நிபந்தனையற்றது, தருமக்குடும்பம், புத்த இயல்பு, ரிக்பா, முதலியன என்று கூறப்படுவது நமது உணர்வு மற்றும் மனத்தின் முழுமையான அனுபவத்திலிருந்து பிறக்கின்றன என்றும், தியானம் செய்யும்போது நாம் திரும்பும் அந்த இடத்திற்கு அவை செல்கின்றன என்றும் சொல்லப்படும் புத்த மெய்யியலில் எந்த போத
User
Continue
ChatGPT

னையும் இந்த வரிசையை பின்பற்றும் காரணத்திற்காக எதிர்க்கப்படும்.

ராப் பர்பியா அந்த சுத்தா பற்றி கூறியது இது:
ஒரு முறை புத்தர் ஒரு குழு பிக்குகளுக்கு அவர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலிருந்தும் வந்து செல்கின்ற ஒரு பெரிய அறிவு மற்றும் அனைத்தும் அங்கே மீண்டும் மறைந்து செல்கின்றன என்று ஒரு பார்வையை கொண்டிருப்பது நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கையை காண்பதற்கு ஒரு திறமையான வழி அல்ல என்று சொன்னார். அந்த சுத்தா முடிவில் அது கூறிய பிக்குகள் அவரது வார்த்தைகளில் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த குழுவின் பிக்குகள் அந்த அளவில் உண்மையை அறிய விரும்பவில்லை. அவர்கள் அந்த அளவில் உண்மையை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடையாதது தான் நான் அதிகமாக சந்திக்கிறேன் என்று ஒரு ஆசிரியர் கூறுகிறார். அந்த அளவில் மகிழ்ச்சி மிகவும் அழகானது, அது ஏதோ ஒரு முழுமையானதாக உணரப்படுகிறது, அதனால் பொதுவாக மக்கள் அங்கே நிலைத்துவிடுகிறார்கள்.
-------------- புதுப்பிப்பு: 21/7/2008

அறிவு தன்னை அல்லது மையமாக கொள்ளுமா?

நீங்கள் அறிவை முகமாக அனுபவிக்கும் முதல் கட்டம் ஒரு கோளத்தில் ஒரு புள்ளி என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் அதை நீங்கள் மையம் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள்.

பின்னர் பிறகு நீங்கள் கோளத்தின் மேற்பரப்பில் பிற புள்ளிகளை குறிப்பிடும் போது, அவை அதே பண்புகளை கொண்டுள்ளன என்று உணர்கிறீர்கள். இது அத்வைத அனுபவத்தின் ஆரம்ப அனுபவம். (ஆனால் நமது இரட்டை மனப்பான்மையின் காரணமாக, அத்வைத அனுபவம் இருந்தாலும் தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது)
User
Continue
ChatGPT

எனினும் நம்முடைய உள்ளார்ந்த உணர்வு தெளிவடைந்து ஆழமாக பதிந்து விட்டால், அது உண்மையில் எளிதானது. ஏனெனில் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமில்லை, விரிவான அறிவுள்ளதை இயல்பாக அனுமதிக்க மட்டுமே.

-------------- புதுப்பிப்பு: 15/5/2008

வெற்றிடத்தைப் பற்றிய ஒரு விளக்கம்

ஒரு சிவப்பு மலர் அதிகமான வெளிச்சத்தில் காண்பார்க்கு முன் நிற்கிறது, அந்த "சிவப்பு" என்பது மலருக்கு "சொந்தம்" என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் உண்மையில் அப்படி அல்ல. சிவப்பு நிறம் அனைத்து விலங்கினங்களுக்கும் தெரியாது (நாய்கள் வண்ணங்களை உணர முடியாது) மற்றும் மனதிற்கு "சிவப்பு" என்ற பண்பு இல்லை. "குவாண்டம் கண்ணோட்டத்தில்" அணு அமைப்பை பார்த்தால், அங்கும் "சிவப்பு" என்ற பண்பு எங்கும் காணப்படாது, கிட்டத்தட்ட முழுவதும் வெற்றிடம் மற்றும் அமைப்புகள் இல்லாமல். எந்த வடிவங்களும் தானே உருவாக்கப்பட்டவை, எனவே அவை எந்த உள்ளார்ந்த இருப்பையோ அல்லது நிலையான பண்புகளையோ க
User
Continue
2 / 2
ChatGPT

கொண்டிருக்காது, கேவலமாக பிரகாசமானது மற்றும் வெற்றிடமானது, மெய்யான தோற்றங்கள் மட்டுமே இல்லாமல் அதன் உள்ளார்ந்த இருப்பு இல்லை. நம்மிடையே வித்தியாசமான நிறங்கள் மற்றும் அனுபவங்கள் என்ன கொண்டு வருகிறது? அது பொருள் நிலையான உள்ளார்ந்த இருப்பின் மீது சார்ந்திருப்பது. இதுவே அனைத்து பொருள்களின் இயல்பு.

நாய், பூச்சி அல்லது நம்மால் அல்லது வேறு உலக உயிரினங்களால் (எந்த முற்றிலும் வேறுபட்ட உணர்வு முறை கொண்டிருக்கலாம்) காணப்படும் 'பூவின் இயல்பு' என்பது ஒரு மாயை, ஒரு நொடிக்கும் நிலைத்திருக்காது, வெறுமனே காரணங்கள் மற்றும் நிலைகளின் கூட்டுத்தொகுப்பு மட்டுமே. 'பூவின் இயல்பு' உதாரணத்தைப் போலவே, 'தனியார்பாக்கம்' என்ற பின்னணி சாட்சி இல்லை - தூய அறிவு தனியார்பாக்கம் அல்ல. மாறாக, அந்த தருணத்தின் முழு வெளிப்பாடே நமது தூய அறிவு; பிரகாசமானது, இன்னும் வெற்றிடமானது. இதுவே 'ஒன்றாக காணுதல்', கண்டறிபவரும் கண்டறியப்படுபவரும் ஒன்றுமே அல்ல. இதுவே 'ரூபமில்லாமை' மற்றும் 'பண்புகளின் அற்றது' என்ற நமது இயல்பின் அர்த்தம்.

சுயம்/பொருள் இருமையின் காரணியால் தூய அறிவு உடனடியாக 'நான்' என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது, ஆத்மன், உள்ளார்ந்த பொருள், சாட்சி, நிலையான, ரூபமில்லாத, வாசனையற்ற, நிறமற்ற, எண்ணமில்லாத மற்றும் எந்த பண்புகளும் இல்லாத ஒரு 'உயிருள்ளது' என்று நாம் அறியாமலேயே அந்த பண்புகளை ஒரு 'உயிருள்ளது' என்று மாற்றி அதை ஒரு நிலையான பின்னணியாக அல்லது வெற்றிடம் வெளியே ஆக்குகிறோம்.
User
Continue
ChatGPT

இது 'ரூபம்' இருந்து 'ரூபமில்லாமை' வரை பிரித்து அதை தனித்து வைக்க முயலும் ஒரு முயற்சி. இது 'நான்' அல்ல, 'நான்' என்பது மாற்றமில்லாத மற்றும் செம்மையான நிலைப்புத்தன்மையின் பின்னணியில் உள்ளது. இது செய்யப்பட்டால், அது நம்மை அனுபவத்தின் நிறம், உணர்வு, பொருள் மற்றும் அறிவின் உருக்களிலிருந்து அனுபவிக்க தடுக்கிறது. திடீரென்று எண்ணங்கள் ஒரு தனி வகைக்குள் சேர்க்கப்பட்டு, அவை மறுக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் 'அந்யோன்யம்' குளிர்ந்து மற்றும் உயிரற்றதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் பௌத்த அத்வைத சாதகருக்கு, 'ரூபமில்லாமை' மற்றும் 'பண்புகளில்லாமை' என்பது விவரணையாக உள்ளது, முழுமையாக வாழ்க்கை நிறைந்த, நிறமுள்ள மற்றும் ஒலிகள் நிறைந்தது. 'ரூபமில்லாமை' 'ரூபங்களிலிருந்து' வேறுபடுத்தப்படாது - 'ரூபங்களின் ரூபம்', அறிவின் உரு மற்றும் துணிக்கட்டு. அவை ஒன்றுமே அல்ல. உண்மையில், எண்ணங்கள் எண்ணுகின்றன, ஒலிகள் கேட்கின்றன. கண்ணாடி தேவையில்லை, செயல்முறையே அறிகிறது மற்றும் உருளுகிறது என்பதை பூஜ்ய புத்தகோஷ விசுத்தி மக்காவில் எழுதுகிறார்.

அப்போது, அறிவு, உணர்வு மற்றும் அதன் பண்புகளை பிரித்து ஒரு குழுவாக மாற்றுவதில்லை. எனவே எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் மறுக்கப்படவில்லை மற்றும் அநாத்தாவின் அனுபவத்தில் நிரந்தரம் முழுமையாக அனுபவிக்கப்படுகிறது. 'நிரந்தரம்' என்பது அது என்ன என்பது ஒருபோதும் போல தோன்றாது, நிரந்தரம் என்பது ஒரு கருத்துக்கூறலாக இருக்காது. 'நிரந்தரம்' என்பது அத்வைத அனுபவத்தில் உண்மையான முகம் அனுபவிக்கப்படுகிறது, அது நகராது, மாற்றமின்றி நிகழ்கிறது. இதுவே 'என்ன உள்ளது' என்பதாகும். அது வெறுமனே இருக்கிறது.

ஜென் மாஸ்டர் டோகென் மற்றும் ஜென் மாஸ்டர் ஹுய்-நெங் கூறினார்: "நிரந்தரம் புத்த இயல்பு ஆகும்."

வெற்றிடத்தைப் பற்றிய மேலும் படிப்பதற்கு, அத்வைத மற்றும் வெற்றிடத்தின் இணைப்பு
User
Continue
ChatGPT

மற்றும் அத்வைத சாராமையின் உள்ளார்ந்த இருப்பு பற்றி பார்க்கவும் காண்க.

2022: பொருள் உண்டாக்கம் மற்றும் வெற்றிடத்தைப் பற்றிய மற்றொரு விளக்கம் -

பூ எங்கே உள்ளது?
யின் லிங்
·
நான் இன்று காலையில் பொருள் உண்டாக்கம் மற்றும் வெற்றிடத்தைப் பற்றி சிந்தித்தேன், நேற்று ஒரு நண்பருடன் உரையாடிய பின்னர்.. எனது வினாவில் இருந்து -
**
நீங்கள் ஒரு பூவைப் பார்க்கும்போது,
கேள்வி கேளுங்கள், பூ என் மனதில் உள்ளதா? அல்லது என் மனதிலிருந்து வெளியே உள்ளதா? பூ மனதின் இடையிலும் வெளியேயும் உள்ளதா? எங்கே? எங்கே உள்ளது?🤨
நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்கும்போது, கேள்வி கேளுங்கள்,
ஒலி என் காதில் உள்ளதா? என் மனதில்? என் மூளையில்? ரேடியோவில்? காற்றில்? என் மனதிலிருந்து பிரிந்துள்ளதா? தனித்து மிதக்கிறதா? எங்கே?🤨
நீங்கள் ஒரு மேஜையைத் தொடும்போது, கேள்வி கேளுங்கள்,
இந்த தொடுதல், என் விரலில் உள்ளதா? மேஜையில்? இடைவெளியில்? என் மூளையில்? என் மனதில்? மனதிலிருந்து பிரிந்துள்ளதா? எங்கே?🤨
தொடர்ந்து கண்டுபிடியுங்கள். காணுங்கள், கேட்குங்கள், உணருங்கள். மனம் திருப்தியடைய வேண்டும். இல்லையெனில் அது இன்னும் அறியாமையாக இருக்கும்.

பின்னர் நீங்கள் காண்பீர்கள், ஒரு சுயம் என்பது ஒருபோதும் இல்லை, சுயம் என்பது பௌத்தம் என்பது தனித்தனியான பொருள் - ஒற்றையான, தனித்தனியான, ஒரு, உள்ளார்ந்த வஸ்து இந்த 'உலகில்' எங்கும் அமர்ந்திருக்கிறது.
ஒரு ஒலி உருவாக்கப்பட, காது, ரேடியோ, காற்று, அலைகள், மனம், அறிவு, முதலியன எல்லாம் ஒன்றாக வர வேண்டும் அப்போதுதான் ஒலி உண்டாகிறது. ஒன்று இல்லாவிட்டால் ஒலி இல்லை.
-இது பொருள் உண்டாக்கம்.
ஆனால் அது எங்கே உள்ளது? நீங்கள் கேட்கும் ஒரு உண்மையான ஆர்கெஸ்ட்ரா என்ன? ஆனால் எங்கே?! 🤨
-அது வெற்றிடம்.
**
அது எல்லாம் மாயை. அங்கு, இன்னும் இல்லை. தோன்றும் என்றாலும் வெற்றிடமாக இருக்கிறது.
User
Continue
ChatGPT

அது, உண்மையின் இயல்பு.
நீங்கள் ஒருபோதும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதை எல்லாம் உண்மை என்று தவறாக நினைத்தீர்கள் அதுதான்.

மேலும் பார்க்கவும்:

எனது பிடித்த சுத்தா, பொருள் உண்டாக்கம் மற்றும் ஒலியின் அந்தாரம்

பொருள் உண்டாக்கம் காரணமாக அந்தாரம்

--

நௌமெனான் மற்றும் பெனோமினான்

ஜென் மாஸ்டர் ஷெங் யென்:

நீங்கள் இரண்டாம் கட்டத்தில் இருக்கும்போது, நீங்கள் "நான்" இல்லை என்று உணர்ந்தாலும், பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படை பொருள் அல்லது மேலான உண்மை இன்னும் இருக்கிறது. இந்த வெவ்வேறு பொருள்கள் அந்த அடிப்படை பொருள் அல்லது மேலான உண்மையின் விரிவாக்கம் என்று அறியப்படும்போதும், அடிப்படை பொருள் மற்றும் வெளிப்புற பொருள்கள் எதிரே நிற்காது.
.
.
.
சான் (ஜென்) பயிற்சியில் ஈடுபடுபவர் அடிப்படை பொருள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு வெவ்வேறு விஷயங்களாக இருப்பதாக காண்பதில்லை. அவை கையின் பின்புறம் மற்றும் உள்ளங்கையைப் போல கூட விளக்கப்படாது. ஏனெனில் பொருள்களே அடிப்படை பொருளாக இருக்கின்றன, மேலும் பொருள்களிலிருந்து தனித்து அடிப்படை பொருள் கிடையாது. பொருள்களின் உண்மை அந்த பொருள்களின் மாயையான அமைப்பில் உள்ளது, அவை இடைவிடாது மாறும் மற்றும் நிலையான வடிவம் கொண்டிருக்காது. இதுவே உண்மை.
------------------ புதுப்பிப்பு: 2/9/2008

sgForums இல் தஸ்னஸ்/பாஸர்பை எழுதிய பகுதி:

AEN ஒரு அருமையான தளத்தை பகிர்ந்துள்ளார், நான் சொல்ல முயற்சிக்கும் விஷயங்களை புரிந்துகொள்ள அதை பார்க்கவும். வீடியோக்களில் விவாதிக்கப்படும் விஷயங்களை எளிதாக விளக்குவதற்கு அதை முறை, கருத்து மற்றும் அனுபவம் என்று பிரிக்கிறேன்:

    முறை என்பது சுய விசாரணை என்று அறியப்படும்.
    தற்போதைய கருத்து இரட்டையானது. நாம் பொருள்/பொருளாளர் பிரிவில் விஷயங்களை பார்க்கிறோம்.
    அனுபவம் பின்வருமாறு மேலும் பிரிக்கப்படலாம்:

3.1 ஒரு வலுவான தனித
User
Continue
ChatGPT

்தன்மை உணர்வு

3.2 கருத்துக்கூறல் இல்லாத ஒரு சமுத்திர அனுபவம்.
இது சாதகர் தன்னை கருத்துக்கூறல், லேபிள்கள் மற்றும் சின்னங்களிலிருந்து விடுவிக்கும் காரணமாக ஏற்படுகிறது. மனம் தொடர்ந்து அனைத்து லேபிள்கள் மற்றும் சின்னங்களிலிருந்தும் தன்னை விலக்குகிறது.

3.3 அனைத்திலும் கரைந்துவிடும் ஒரு சமுத்திர அனுபவம்.
கருத்துக்கூறல் இல்லாத காலம் நீண்டதாக இருக்கிறது. போதுமான அளவு நீண்டுவிட்டால், மனம்/உடல் 'சின்னங்கள்' பிணைப்பு கரைந்துவிடும் மற்றும் உள் மற்றும் வெளி பிரிவு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது.

3.2 மற்றும் 3.3 அனுபவங்கள் அதிகாரமானவை மற்றும் அரியவை. எனினும், இந்த அனுபவங்கள் அடிக்கடி தவறாக விளக்கப்பட்டு, அந்த அனுபவங்களை "இறுதியான, மாற்றமற்ற மற்றும் சுயாதீதமானது" என்று பொருளாக்குகிறார்கள். அந்த பொருளாக்கப்பட்ட அனுபவம் வீடியோக்களில் பேசுபவரால் ஆத்மன், கடவுள் அல்லது புத்த இயல்பு என அறியப்படுகிறது. இது "நான் அம்" என்ற அனுபவம் என்று வெவ்வேறு தீவிரத்துவத்துடன் கருத்துக்கூறல் இல்லாமல் அறியப்படுகிறது. பொதுவாக 3.2 மற்றும் 3.3 அனுபவங்களை அனுபவித்த சாதகர்கள் அநாத்தா மற்றும் வெற்றிடம் என்ற கோட்பாடுகளை ஏற்க கடினமாக உள்ளது. அந்த அனுபவங்கள் மிகவும் தெளிவானவை, உண்மையானவை மற்றும் பேரின்பமானவை என்று கைவிட முடியாது. அவை மிகுதியாக இருக்கின்றன.

மேலும் போகும் முன், ஏன் இந்த அனுபவங்கள் திரிப்படுகின்றன என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா?

(குறிப்பு: தற்போதைய கருத்து இரட்டையானது. நாம் பொருள்/பொருளாளர் பிரிவில் விஷயங்களை பார்க்கிறோம்.)
User
Continue
ChatGPT

மெடிடேட்டிவ் பிளிஸ்/ஜாய்/ராப்சர் பல வகைகள் உள்ளன.
சமதா தியானத்தைப் போன்று, ஒவ்வொரு ஜானா நிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் கவனம் செலுத்தும் பிளிஸ் அனுபவத்தைக் குறிப்பிடுகிறது; நமது இயல்பை உணர்ந்து அனுபவிக்கும் பிளிஸ் அந்த இரண்டு முத்திரைகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

ஒரு இரட்டை மனம் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சி மற்றும் இன்பம் அத்வைத சாதகர் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியிலிருந்து வேறுபடுகிறது. “நான் அம்னெஸ்” ஒரு உயர்ந்த வடிவமான மகிழ்ச்சி ஆகும், இது இரட்டை மனம் அடிக்கடி உரையாடும் நிலையிலிருந்து வருகிறது. இது ‘தாண்டல்’ நிலையில் அனுபவிக்கும் ஒரு நிலையின் பிளிஸ் ஆகும் - ஒரு ‘ரூபமில்லாத, வாசனையற்ற, நிறமற்ற, பண்புகளில்லாத மற்றும் எண்ணமில்லாத’ நிலையின் பிளிஸ்.

அநாத்தா அல்லது அத்வைத அனுபவம் என்பது ஒன்றுதான் மற்றும் பிரித்தல் இல்லாத அனுபவம் ஆகும். அது ஒரு நிலையின் தொகுப்பை விடுவதுடன் சம்பந்தப்படுகிறது.

....

மற்றொரு மன்றத்தில் பிற மன்றத்தில் (சோ: ஸ்காட் கில்பி) பதிவிடப்பட்ட மற்றொரு மன்றத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது:

http://now-for-you.com/viewtopic.php?p=34809&highlight=#34809

நான் கணினியிலிருந்து விலகி, சமையலறைக்கும், பின்னர் குளியலறைக்கும் சென்றேன், நான் ஒரு வேறுபாடு செய்ய முடியாது என்று கவனித்தேன், எனக்கும் காற்றுக்கும் அல்லது காற்றுக்கும் சிங்க்குக்கும் இடையே. ஒன்று முடிவடைந்து மற்றொன்று ஆரம்பிக்கிறது என்று எங்கே? நான் முட்டாள் இல்லை. இல்லை, நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த ஒருமைப்பாட்டைக் காண்கிறீர்களா. எப்படி ஒன்றாக இருக்கும் என்று மனம் ஒரு வேறுபாடு செய்கிறது. நிச்சயமாக, எனது விரல்கள் இந்த வகையில் தோன்றுகின்றன, மற்றும் கீபோர்டு வேறுபடுகிறது. ஆனால் மீண்டும், ஒருமைப்பாடு.

ஏன் மனம் அமைதி மற்றும் ஒலி இடையே இத்தனை வேறுபாடு செய்கிறது. நாம் உறுதியாக இருக்கிறோமா? நான் சற்று முன் "ஆம்" என்று காற்றில் சொன்னேன். நான் க
User
Continue
ChatGPT

வனித்தேன் அமைதி இருந்தது, பின்னர் ஒலி வெளியே வந்தது, பின்னர் மீண்டும் அமைதி வந்தது. இந்த இரண்டு "விஷயங்கள்" ஒன்றிணைந்துள்ளன அல்லவா? ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று இருக்க முடியுமா? அவை வேறுபடுகின்றனா? நிச்சயமாக, மனம் "ஆம்" அவை வேறுபடுகின்றன என்று சொல்கிறது. அது கூட "நீ உணர்வாக இருக்கிறாய்" என்று சொல்லும். ஆனால் நான்? அந்த வார்த்தைகள், இந்த மேஜை என்ன? அது உணர்வா? வேறுபாடு எங்கே உள்ளது?

நாம் இதை எல்லாம் நமக்குத் தேவைப்படும் போது செய்து கொள்கிறோம். "அது அனைத்தும் ஒன்று." "நான் உணர்வு." "இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மீட்பர்." "பீனட் பட்டர் மற்றும் ஜெல்லி மாறுபடுகிறது." நான் இப்போது முட்டாள் ஆகிறேன். ஆனால் இந்த விஷயங்கள் வேறுபட்டவை, ரூபம் மற்றும் ரூபமில்லாமை என்பதை நான் இப்போது எப்படி அறிந்துகொள்ளுவேன், இந்த உறவை, அவை எப்படி ஒன்றிணைக்கின்றன என்பதை மீண்டும் பார்க்கும் வாய்ப்பு. மீண்டும், இந்த உண்மை மற்றும் போலி என்று சொல்லுவதை விட ஒரு திறந்த கேள்வி போல உணருகிறேன். நான் மேலே சொன்னதைப் போல சொல்லி, இந்த ஒருமைப்பாட்டை மறுபடியும் பார்க்காமல், இந்த உறவை பார்க்கும் வாய்ப்பை இழந்துவிடுவேன்.

உணர்வு என்று வரும் இரு விதமான அறிவு மைன்ட்ஃபுல்னஸில் விளையாடுகிறது. ஒரு அறிவு உணர்வுகளைக் குறித்து உணர்வது. நமது அனுபவத்தை உணர்வது. பின் அந்த உணர்வு எங்கே நடக்கிறது என்று கேள்வி எழுகிறது? எனவே நீங்கள் உங்கள் கையை இப்போது உணர்ந்தால். அந்த உணர்வு உங்கள் கையில் நடக்கிறது. அது உங்கள் காலில் நடக்கவில்லை, அந்த உணர்வு அங்கே நடக்கிறது? உங்கள் கையில் ஏதோ நடக்கிறது, அது உங்களுக்கு உணர்வுகளை அளிக்கிறது, அல்லவா? மற்றும் நான் அதை உணர்வு என்கிறேன். உணர்வு கையில் கை. கை அதன் சொந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறது. உங்கள் கால் உங்கள் கையை அனுபவிக்கவில்லை. ஆனால் அந்த கை அதன் சொந
User
Continue
ChatGPT

த அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறது. அதிர்வுகள், பதற்றம், வெப்பம், குளிர்ச்சி. உணர்வுகள் அங்கேயே நடக்கின்றன. கை அதை உணர்வு கொள்கிறது. உணர்வு அந்த இடத்தில் எங்கே நாம் அனுபவிக்கிறோமோ அங்கே ஒரு விதமான அறிவு உள்ளது. இது சில அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளதா? நீங்கள் இந்த நிலையில் குழப்பத்தில் உள்ளீர்களா?

...மைன்ட்ஃபுல்னஸ் பயிற்சியின் பகுதியாக அனுபவத்தின் உணர்வைத் தளர்த்தி, அந்த உணர்வில் நம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி... அந்த உணர்வின் உணர்வை உணர்ந்து நம்மையே அதன் சென்சரி அனுபவமாக மாற்றுவது... வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் எந்தவொரு அனுபவமும் சென்சரி அம்சத்தை கொண்டுள்ளது. "விழிப்புணர்வு நம்மை எல்லாவற்றிலும் அழைக்கிறது" என்பது ஒரு பரிந்துரை - உள்ளே சென்று, அது உணரப்படும் உடனடித் தன்மையை அனுபவிக்கவும். அது ஒரு அத்வைத உலகம். அனுபவத்தின் உணர்வு மற்றும் அதன் உணர்வு இடையே இரட்டை இல்லை, உணர்வு மற்றும் அதன் உணர்வு அங்கேயே உள்ளது, சரியா? உணர்வு இல்லாமல் உணர்வு இல்லை, நீங்கள் அதை கவனிக்காவிட்டாலும், அங்கே ஒரு விதமான உணர்வு நடக்கிறது. எனவே பௌத்த பயிற்சியின் பகுதியாக, அந்த உணர்வின் உண்மையான உலகில் நாம் ஆழ்ந்து செல்வது... இந்த பிரிந்த உலகிலிருந்து நாம் பெரும்பாலும் நம்மை வேறுபடுத்துகிறோம், அதை நடுவணிக்கிறோம், அதை நம்மை எதிராக வரையறுக்கிறோம், ஆனால் நாம் தளர்ந்து, வாழ்க்கையின் உடனடித் தன்மையில் ஆழ்ந்து செல்கிறோம்... பின்னர் அங்கு புத்த விதை மலரும் மற்றும் வளரும் என்று ஒரு ஏதோ உள்ளது.
~ கில் ஃப்ரோன்ஸ்டால் புத்த இயல்பு பற்றி, 2004

(மற்றொரு பகுதி)... மேலும் ஆழமாக மற்றும் முழுமையாக நமது அனுபவத்தில் ஈடுபடுவதற்கு, நாம் மிக மிக மெல்லியதாக, மரபுகள் அழைக்கும் 'நான் அம்னெஸ்' என்ற ஒரு உணர்வையும் சந்திக்க வேண்டும். 'நான் அம்' என்பது. அது மிகவும் அப்பாவியாக, மிகவும் தெளிவாக இருக்கலாம், நா
User
Continue
ChatGPT

ன் ஒரு மருத்துவர் இல்லை, இது மற்றும் அது என்று என்னுடைய அடையாளத்தை நான் பிடித்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று கருதினாலும், ஆனால், நான் அம். நான் சிந்திக்கிறேன், எனவே நான் அம். நான் உணர்கிறேன், எனவே நான் அம். ஒரு வகையான ஏஜென்ட், ஒரு வகையான இருப்பு, ஒரு வகையான அம்னெஸ் இருக்கிறது. வெறுமனே ஒரு அம்னெஸ் உணர்வு, மற்றும் அந்த அம்னெஸ் வகையான தன்னையே அறியும்... வெறுமனே ஒரு அம்னெஸ் உணர்வு. மற்றும் மக்கள் சொல்கிறார்கள், நான் நிச்சயமாக, அந்த அம்னெஸ் வெறுமனே இருக்கிறது, அது அத்வைதம். பௌத்த மரபுகள் சொல்கின்றன, நீங்கள் வாழ்க்கையின் உடனடித் தன்மையை முழுமையாக அனுபவிக்க விரும்பினால், அந்த மிகவும் மெல்லிய அம்னெஸ் உணர்வையும் கரைந்துவிட்டு, விழிப்புணர்வில் உலகை திறந்துவிட வேண்டும்.

~ கில் ஃப்ரோன்ஸ்டால் புத்த இயல்பு பற்றி, 2004

"கில் ஃப்ரோன்ஸ்டால் (1954) ஒரு பௌத்தர் ஆவார், அவர் 1970களில் இருந்து ஜென் மற்றும் விபஸ்ஸனா பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார், மேலும் தற்போது சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவில் ஒரு பௌத்த ஆசிரியராக வாழ்கிறார். அவர் ரெட்வுட் சிட்டி, கலிஃபோர்னியாவின் இன்சைட் மெடிடேஷன் சென்டரின் (IMC) வழிகாட்டு ஆசிரியர். அவர் அமெரிக்காவின் முக்கியமான பௌத்தர்களில் ஒருவர். அவர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பௌத்த ஆய்வுகளில் பிஹேசிடி பெற்றுள்ளார். அவரது பல தர்ம உரைகள் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன, அவை தியானம் மற்றும் பௌத்தம் குறித்த அடிப்படை தகவல்களையும், பௌத்தம் குறித்த சூட்சும கருத்துகளையும் பொது மக்கள் அளவில் விளக்குகிறார்." அவர் ஒரு ஜென் மடாதிபதியிடமிருந்து தர்ம பரிமாற்றத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
User
Continue
ChatGPT

மேலும் புதுப்பிப்புகள் 2021 உடன் மேலும் மேற்கோள்கள்:

தஸ்னெஸ், 2009:

"...நேரடியாகவும் உளவியல் அறிவுறுதியாகவும் உள்ள ஒரு தருணத்தில், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முற்றிலும் மறுக்க முடியாது மற்றும் சலனமற்ற உணர்வை உணர்ந்து அறிவீர்கள் என்று உணர்ந்தீர்கள். இது ஒரு பயிற்சியாளர் ஜென் சாட்டோரியை உணர வேண்டிய உண்மையான உணர்வு ஆகும். நீங்கள் ஏன் 'நான் அம்னெஸ்' விட்டுவிட்டு அநாத்தா கோட்பாட்டை ஏற்க அவ்வளவு கடினமாக உள்ளது என்பதை தெளிவாக அறிவீர்கள். உண்மையில் 'விட்டுவிடுதல்' என்பது அல்ல, அது உள்நோக்குதலை உள்ளடக்கிய உணர்வு ஆகும். ராப் சொல்லியது போல, 'அனுபவத்தை வைத்திருக்கும் ஆனால் கருத்துகளை சுத்திகரிக்கவும்'." - உணர்வு மற்றும் அனுபவம் மற்றும் அத்வைத அனுபவம் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து http://www.awakeningtoreality.com/2009/09/realization-and-experience-and-non-dual.html

..........

“[5:24 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: 'நான் அம்' அனுபவத்தில் மிகவும் முக்கியமானது என்ன? நான் அம் என்பதில் ஏதும் அம் இல்லை, வெறும் நான்... முழுமையான அமைதி, வெறும் நான் சரியா?
[5:26 PM, 4/24/2020] சோ வெய் யு: உணர்வு, சந்தேகமற்ற இருப்பு உணர்வு.. ஆம் வெறும் அமைதியும் ஐயமில்லாத நான்/இருப்பும்
[5:26 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: முழுமையான அமைதி அனுபவத்தில் என்ன?
[5:26 PM, 4/24/2020] சோ வெய் யு: வெறும் நான், வெறும் உணர்வு தன்னையே
[5:28 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: இந்த அமைதி எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்குகிறது மற்றும் அனைத்தையும் வெறும் நானில் உள்ளடக்குகிறது. அந்த அனுபவம் என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறது? அந்த அனுபவம் அத்வைதம். அந்த அனுபவத்தில், உண்மையில், வெளிப்புறம் அல்லது உள்புறம் இல்லை, காணும் மற்றும் காணப்படும் இல்லை. வெறும் முழுமையான அமைதி அந்த நானில்.
[5:31 PM, 4/24/2020] சோ வெய் யு: ஐச்.. ஆம் கூட அத்வைதம்
[5:31 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: அது உங்கள் முதல் கட்ட அத்வைத அனுபவம். நாம் இதை எண்ணம் அல்லாத அனுபவம் என்று சொல்கிறோம். எண்ண
User
Continue
ChatGPT

ம் அலகில் அனுபவம். ஆனால் அந்த தருணத்தில் நாம் அதை அறியாது... அந்த அனுபவத்தை உண்மை என்று நினைக்கிறோம்.
[5:33 PM, 4/24/2020] சோ வெய் யு: ஆம்… அந்த சமயத்தில் அது எண்ணமில்லாத எண்ணம் என்று நீங்கள் சொன்னது விசித்திரமாக இருந்தது. லோல்
[5:34 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: ஆம்
[5:34 PM, 4/24/2020] ஜான் தான்: லோல்” – நான் அம், ஒரு மனம், இல்லாத மனம் மற்றும் அநாத்தா பிரித்து காட்டுதல்
http://www.awakeningtoreality.com/2018/10/differentiating-i-am-one-mind-no-mind.html

.....

"சுயம் என்பதின் உணர்வு அனைத்து நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற புள்ளிகளிலும் கரைய வேண்டும். கரைதலின் முதல் கட்டத்தில், 'சுயம்' என்பதின் கரைதல் எண்ணம் அலகுடன் சம்பந்தப்பட்டது. நுழைவு மனம் அளவில் உள்ளது. அனுபவம் 'அம்னெஸ்'. இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தைக் கொண்ட ஒரு பயிற்சியாளர், அதன் மூலம் பெருமை அடைந்து, அதனை எண்ணம் அலகின் தூய்மையான நிலையாக கருதி தவறாக நினைக்கலாம், அது எண்ணம் அலகில் 'நோ-செல்ஃப்' என்று சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிலை மட்டுமே." - ஜான் தான், பத்து+ ஆண்டுகள் முன்பு

..............

ChatGPT

Sure, I can help with that. I'll translate the text into Tamil, ensuring that each sentence or dialogue line is clearly separated. Let's get started:
English to Tamil Translation
Update 17/7/2021 with more quotes:

English:
The Absolute as (wrongly) separated from the transience is what I have indicated as the 'Background' in my 2 posts to theprisonergreco.

Tamil:
நிலையாமையிலிருந்து (தவறாக) பிரிக்கப்பட்ட முழுமையை 'பின்னணி' என நான் எனது இரண்டு பதிவுகளில் theprisonergreco-க்கு குறிப்பிட்டுள்ளேன்.

English:
84. RE: Is there an absolute reality? [Skarda 4 of 4]
Mar 27 2009, 9:15 AM EDT | Post edited: Mar 27 2009, 9:15 AM EDT
Hi theprisonergreco,

Tamil:
84. RE: ஒரு முழுமையான உண்மை உள்ளதா? [Skarda 4 of 4]
மார்ச் 27 2009, காலை 9:15 EDT | பதிவு திருத்தப்பட்டது: மார்ச் 27 2009, காலை 9:15 EDT
வணக்கம் theprisonergreco,

English:
First is what exactly is the ‘background’? Actually it doesn’t exist. It is only an image of a ‘non-dual’ experience that is already gone. The dualistic mind fabricates a ‘background’ due to the poverty of its dualistic and inherent thinking mechanism. It ‘cannot’ understand or function without something to hold on to. That experience of the ‘I’ is a complete, non-dual foreground experience.

Tamil:
முதலில் 'பின்னணி' என்பது என்ன என்பதே? உண்மையில் அது இல்லை. அது ஏற்கனவே மறைந்துவிட்ட 'அத்வைத' அனுபவத்தின் ஒரு படிமம் மட்டுமே. இருமை மனம் தனது இருமையான மற்றும் உள்ளார்ந்த சிந்தனை முறையின் வறுமையால் 'பின்னணி'யை உருவாக்குகிறது. அது பிடித்துக்கொள்ள ஏதாவது ஒன்று இல்லாமல் 'புரிந்துகொள்ள' அல்லது 'செயல்பட' முடியாது. அந்த 'நான்' அனுபவம் முழுமைய
User
Continue but just translate Tamil ,no need to show English
ChatGPT

ஆம், தொடர்கிறேன்:

காம்ப்லீட், அத்வைத முன்னணி அனுபவமாகும்.

பின்னணி பொருள் ஒரு மாயையாக புரிந்துகொள்ளப்படும்போது, அனைத்து நிலையாமை நிகழ்வுகளும் தானாக 'விபாஸனிக்' என்று வெளிப்படுகின்றன. கணினியின் சீச்சீ சத்தத்திலிருந்து, நகரும் MRT ரயிலின் அதிர்வு வரை, கால்கள் நிலத்தை தொடும் உணர்வு வரை, இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் கிரிஸ்டல் தெளிவாக உள்ளன, "நான் இருக்கிறேன்" என்பதை விட "நான் இருக்கிறேன்" என்பதை விட குறைந்ததல்ல. இருப்பு முழுவதும் உள்ளது, ஒன்றும் மறுக்கப்படவில்லை. -:) எனவே "நான் இருக்கிறேன்" என்பது பொருள்-பொருளற்ற பிளவு மறைந்தபின் எந்தவொரு அனுபவத்தை போலவே உள்ளது. ஒரு எழும் ஒலியை போல. இருமை மற்றும் உள்ளார்ந்த பார்வைகள் செயல்படும்போது தான் இது பின்னணியாக ஒரு பிறகு சிந்தனையாக மாறுகிறது.

அனுபவிக்கும் அறிவுக்கு முகம் கொடுக்கும் முதல் 'நான்-நேயம்' நிலை ஒரு கோளத்தின் மீது ஒரு புள்ளியை நீங்கள் அதன் மையம் என்று அழைத்தீர்கள். நீங்கள் அதை குறித்தீர்கள்.

பின்னர் நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் என்பது ஒரு கோளத்தின் மேற்பரப்பில் நீங்கள் பிற புள்ளிகளை குறித்தபோது, அவையும் அதே பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இது அத்வைதத்தின் ஆரம்ப அனுபவம். ஒருமுறை அநாத்மாவின் உள்ளுணர்வு நிலையானதும், நீங்கள் கோளத்தின் மேற்பரப்பில் எந்த புள்ளியையும் சுதந்திரமாக குறிக்கலாம் -- அனைத்து புள்ளிகளும் ஒரு மையமாகும், எனவே 'தி' மையம் என்பது இல்லை. 'தி' மையம் உள்ளதாக இல்லை: அனைத்து புள்ளிகளும் ஒரு மையமாகும்.

அதன் பிறகு பயிற்சி 'கவனம்' இலிருந்து 'முயற்சியற்ற' நிலைக்கு மாறுகிறது. இந்த ஆரம்ப அத்வைத உள்ளுணர்வுக்குப் பிறகு, 'பின்னணி' சில ஆண்டுகளுக்கு மேலும் இடைவிடாது தோன்றும், மறைந்து போன பழக்கங்களின் காரணமாக...

பின்னர் தொடர்ந்து வரும் பகுதிக்கு மொழிபெயர்ப்பு தொடர்கிறேன்.

    RE: ஒரு முழுமையான உண்மை உள்ளதா? [Skarda 4 of 4]
    மார்ச் 27 2009, மதியம் 11:59 EDT | பதிவு திருத்தப்பட்டது: மார்ச் 27 2009, மதியம் 11:59 EDT
    இன்னும் குறிப்பிட்டுக்கொள்ள, குறிப்பிடப்பட்ட 'பின்னணி' அறிவு அந்த தூய்மையான நிகழ்வு ஆகும். 'பின்னணி' மற்றும் 'தூய்மையான நிகழ்வு' என்று எதுவும் இல்லை. அத்வைதத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில், 'இந்த கற்பனையான பிரிவுக்கு' சரிசெய்ய முயல்வது ஒரு பழக்க முயற்சி உள்ளது என்று இன்னும் இருக்கிறது. அது முதிர்ந்தது என்பது நாம் அனத்தா ஒரு முத்திரை, ஒரு கட்டம் அல்ல என்பதை உணர்ந்த பிறகு; கேட்கும்போது, எப்போதும் ஒலிகள் மட்டுமே; பார்க்கும்போது எப்போதும் நிறங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் உருவங்கள் மட்டுமே; சிந்திக்கும்போது, எப்போதும் சிந்தனைகள் மட்டுமே. எப்போதும் மற்றும் ஏற்கனவே அப்படித்தான். -:)

பல அத்வைதவாதிகள் முழுமையான அறிவு குறித்த உள்ளுணர்வுக்குப் பிறகு முழுமையை இறுக்கமாக பிடிக்கிறார்கள். இது ஒரு கோளத்த
User
No, you should not be translating this part again, it is a repeat: “86. RE: ஒரு முழுமையான உண்மை உள்ளதா? [Skarda 4 of 4]
மார்ச் 27 2009, மதியம் 11:59 EDT | பதிவு திருத்தப்பட்டது: மார்ச் 27 2009, மதியம் 11:59 EDT
இன்னும் குறிப்பிட்டுக்கொள்ள, குறிப்பிடப்பட்ட 'பின்னணி' அறிவு அந்த தூய்மையான நிகழ்வு ஆகும். 'பின்னணி' மற்றும் 'தூய்மையான நிகழ்வு' என்று எதுவும் இல்லை. அத்வைதத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில், 'இந்த கற்பனையான பிரிவுக்கு' சரிசெய்ய முயல்வது ஒரு பழக்க முயற்சி உள்ளது என்று இன்னும் இருக்கிறது. அது முதிர்ந்தது என்பது நாம் அனத்தா ஒரு முத்திரை, ஒரு கட்டம் அல்ல என்பதை உணர்ந்த பிறகு; கேட்கும்போது, எப்போதும் ஒலிகள் மட்டுமே; பார்க்கும்போது எப்போதும் நிறங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் உருவங்கள் மட்டுமே; சிந்திக்கும்போது, எப்போதும் சிந்தனைகள் மட்டுமே. எப்போதும் மற்றும் ஏற்கனவே அப்படித்தான். -:)

பல அத்வைதவாதிகள் முழுமையான அறிவு குறித்த உள்ளுணர்வுக்குப் பிறகு முழுமையை இறுக்கமாக பிடிக்கிறார்கள். இது ஒரு கோளத்த”. Pls check previous responses and translate from the correct point
ChatGPT

நன்றி உங்கள் குறிப்புக்கு. சரியான புள்ளியிலிருந்து தொடர்கிறேன்:

அவை அத்வைத முக்கியத்துவம் கொண்டவை என்றாலும், அவை அனுபவிக்கப்படும் நோக்கம் அநாத்மாவின் (நான் இல்லாமை) அனுபவம் போன்றது என்று உணரப்படுகின்றன. இந்த பழக்கங்களிலிருந்து மீண்டும் மூலாதாரத்திற்கு செல்ல தொடர்கின்றன.

மூலாதாரத்திற்கு மீண்டும் செல்வது இயல்பானது என்றாலும், இது சரியானது என்னவென்று அறியப்படுத்தப்பட வேண்டும். இது அவசியமானதா மற்றும் எப்படி நாம் மூலாதாரத்தில் ஓய்வு கொள்ள முடியும் என்று நாம் அதன் இடத்தை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபோது? அந்த ஓய்வு இடம் எங்கு உள்ளது? ஏன் மீண்டும் செல்ல வேண்டும்? அது மனதின் மற்றொரு மாயை அல்லவா? 'பின்னணி' என்பது நினைவுக்குரிய ஒரு தருணம் அல்லது மூலாதாரத்தை மீண்டும் உறுதி செய்ய முயற்சியாகும். இது எப்படி அவசியமானது? நாம் ஒரு நினைவு தருணத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்க முடியுமா? மனதின் பிடிப்பு, அனுபவத்தை 'மையம்' என்று உறுதிப்படுத்தும் ஒரு பழக்க முயற்சியாகும். இது வெறும் கர்ம பழக்கம் மட்டுமே. உணருங்கள்! இதுவே நான் ஆதமுக்கு ஒரு மனது மற்றும் மனதின்மை என்ற வேறுபாட்டை குறிப்பிட்டது.

    ஜான் டான், 2009

    காட்சி இல்லாத காட்சி மற்றும் நிலையாமையை அணைத்துக்கொள்ளுதல் http://www.awakeningtoreality.com/2009/04/emptiness-as-viewless-view.html

https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/posts/5804073129634069/?__cft__[0]=AZWpMDEV218K3H-JyXffWytBU6hfqLg5-jh8jKv_HBTbxGFdfN-mrIlO4UgEm08Q1Z4kENhh1SCwePPimVxSZDHm-eJ0sCm3bCcs24Oz8g6UprasphjhEOSw8RQeTzm5QbFKPS1MGRr8iofZqfwnbNF0Z6UPtC9LAoK6C1QNMzqfkfJg4mHzD8Zg2SSy4Q-YQWI&__tn__=%2CO%2CP-R

கெவின் ஷானிலெக்
ஜான் டானுடன் உங்கள் உரையாடலை பகிர்ந்ததற்கு நன்றி. நான் இங்கு புதிது - எனது சேர்ப்புக்கு அனுமதித்ததற்கு நன்றி 🙂
பௌத்தமும் அத்வைத/அத்வைத அணுகுமுறைகளும் இடையேயான ஒரு முக்கிய வேறுபாடு என்பது “நான் இருக்கிறேன்” என்ற கவனத்தின் மீது குறிப்பிடுவது போல தெரிகிறது. புத்தர் அவர்கள் “நான் இருக்கிறேன்” என்ற உணர்வை (இருப்பு,

User
Continue
ChatGPT

உணர்வு, அறிவு, உள்ளமை, முதலியன) என்று உணர்த்தும் விடயமாக புத்தர் போதித்தார் என்று சில முன்னணி ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர், அது விழிப்புணர்வு பற்றியது என்று. அதே சமயம், புத்தர் அது நமது மிகவும் ஆழமான மாயைகளில் ஒன்று என்று கற்பித்தார். அது ஒரு மிகவும் சூட்சுமமான இருமை என்பது போல தெரியவில்லை, ஆனால் அது மறைந்தவுடன், இருமை இருந்தது என்பது தெளிவாகும்.
1
· பதில்
· 16m
சோ வெய் யு
நிர்வாகி
கெவின் ஷானிலெக்
ஆம், வரவேற்கிறேன் கெவின் ஷானிலெக். உங்கள் சில கட்டுரைகளை படித்து மகிழ்ந்தேன்.
I AM பற்றியது: கருத்து மற்றும் அணுகுமுறை 'பொருள்/பொருளற்ற இருமை' மற்றும் 'உள்ளார்ந்த இருப்பு' ஆகியவற்றை அடிப்படையாக்கியுள்ளது அத்வைத அனுபவம் அல்லது உறுதிப்படுத்தல் போன்ற தருணங்களில் உள்ளது என்றாலும். ஆனால் அட் தி ரியாலிட்டியில் (AtR) இது முக்கியமான உணர்வாகும் என்று கருதப்படுகிறது, மேலும் பல ஜென், ட்சோக்சென் மற்றும் மகாமுத்ரா ஆசிரியர்கள், கூடுதலாக தாய் ஃபாரஸ்ட் தெரவாடாவிலும் கூட, இது ஒரு முக்கிய முன்னோட்ட உணர்வு அல்லது உணர்வாக கற்பிக்கப்படுகிறது.
அட் தி ரியாலிட்டியில் (AtR) கையேடு இது குறித்த சில பகுதிகளை கொண்டுள்ளது:
https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg
"ஜான் டான் கூறினார் 2011இல்:
“ஜான்: "நான் இருக்கிறேன்" என்பது என்ன
அது ஒரு pce ஆகுமா? (சோ: PCE = தூய உணர்வு அனுபவம், இந்த ஆவணத்தின் கீழே உள்ள விளக்கக்குறிப்பை பாருங்கள்)
உணர்ச்சி உள்ளதா
உணர்வு உள்ளதா
சிந்தனை உள்ளதா
பிரிவு அல்லது முழு அமைதி உள்ளதா?
கேட்கும்போது ஒலி மட்டுமே, இந்த முழுமையான, நேரடியான, தெளிவான ஒலியை அனுபவிக்கும் தருணம்!
அப்படியானால் "நான் இருக்கிறேன்" என்பது என்ன?
சோ வெய் யு: அது அதே
வெறும் அபிப்பிராயமற்ற சிந்தனை
ஜான்: 'இருப்பு' உள்ளதா?
சோ வெய் யு: இல்லை, ஒரு முடிவான அடையாளம் ஒரு பிற்கால சிந்தனையாக உ
User
Continue
ChatGPT

ருவாக்கப்படுகிறது
ஜான்: உண்மையில்
அந்த அனுபவமே தூய்மையான உணர்வு அனுபவம்
அங்கு எதுவும் அசுத்தம் இல்லை
அதனால் தான் அது தூய்மையான இருப்பின் உணர்வு
அது தவறான கருத்திலிருந்து மட்டுமே தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது
அதனால் அது சிந்தனையில் ஒரு தூய்மையான உணர்வு அனுபவம் ஆகும்.
ஒலி, சுவை, தொடுதல்...முதலியன அல்ல
PCE (தூய உணர்வு அனுபவம்) என்பது நாம் காணும், கேட்கும், சுவைக்கும், தொடும் எந்தவொரு விஷயத்தையும் நேரடியாக மற்றும் தூய்மையாக அனுபவிக்கும் பற்றியது
ஒலியில் அனுபவிக்கும் தரம்
தொடுதல்களில்
சுவையில்
காட்சிகளில்
அவர் உணர்ச்சிகளில் மிகவும் ஒளிரும் தெளிவு அனுபவித்துள்ளாரா?
அப்படியானால், 'சிந்தனை' பற்றிய என்ன?
அனைத்து உணர்வுகள் முடங்கும்போது
உணர்வுகள் முடங்கிய பிறகு இருப்பின் தூய்மையான உணர்வு என்ன?
பின் உணர்வுகள் திறந்திருக்கும்போது
தெளிவான புரிதல் பெறுங்கள்
அதை ஒருபோதும் முரணாக ஒப்பிட வேண்டாம்”
2007இல்:
(9:12 PM) Thusness: "நான் இருக்கிறேன்" என்ற அனுபவம் குறைந்த உணர்வு என்று நீ நினைக்க வேண்டாம்
(9:12 PM) Thusness: அனுபவம் அதே. அது வெறும் தெளிவு. உள்ளுணர்வு அல்ல. அனுபவம் பற்றியது.
(9:13 PM) AEN: சரி..
(9:13 PM) Thusness: எனவே ஒருவர் "நான் இருக்கிறேன்" அனுபவமும் அத்வைத அனுபவமும் ஒன்றே. வெறும் உள்ளுணர்வு வேறுபாடு மட்டுமே.
(9:13 PM) AEN: ஓ
(9:13 PM) Thusness: அத்வைத என்பது ஒவ்வொரு தருணத்திலும் இருப்பு அனுபவத்தின் உள்ளுணர்வு. ஏனெனில் அந்த அனுபவத்தை தடுக்கும் சுய மாயை என்பது "நான் இருக்கிறேன்" என்ற திரிபு மாயை. அந்த அனுபவம் அதே தான்.
(9:15 PM) Thusness: நீ பார்க்கவில்லையா நான் எப்போதும் அந்த அனுபவத்திற்கு எதுவும் தவறாக இல்லை என்று லோங்சென், ஜோன்ல்ஸ்... அவர்களிடம் சொல்லுகிறேன், நான் அதை சிந்தனை அலகு நோக்கி சாய்ந்திருப்பதாக மட்டுமே கூறுகிறேன். அதனால் வேறுபடுத்த வேண்டா
User
Continue
ChatGPT

ம் ஆனால் பிரச்சினை என்ன என்று அறியவேண்டும். நான் எப்போதும் அந்த அனுபவத்தின் மிகைப்பாட்டை மறுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். அது "நான் இருக்கிறேன்" அனுபவத்தை தடுக்கிறது.
2009இல்:
“(10:49 PM) Thusness: வழியாக நீ ஹொக்கை விளக்கம் மற்றும் "நான் இருக்கிறேன்" அனுபவம் ஒன்று தான் என்று அறிவாயா?
(10:50 PM) AEN: வாட்ச்சர் பற்றியது தானே
(10:52 PM) Thusness: இல்லை. நான் சொல்லுவது சிங்கோன் பயிற்சியின் உடல், மனம், பேச்சு மூன்றையும் ஒன்றாக்குவது பற்றி.
(10:53 PM) AEN: ஓ அது நான் இருக்கிறேன் அனுபவமா?
(10:53 PM) Thusness: ஆம், ஆனால் பயிற்சியின் பொருள் உணர்வு அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது அல்ல. முன்னணியின் பொருள் என்ன? அது பின்னணியின் மறைவு மற்றும் அதன் விட்டுவிட்டது தான். அதேபோல "நான் இருக்கிறேன்" அனுபவம் பின்னணியின் மறைவு மற்றும் உணர்வு நேரடியாக அனுபவிக்கும் அனுபவம். அதனால் தான் அது வெறுமாக "நான்-நான்" அல்லது "நான் இருக்கிறேன்"
(10:57 PM) AEN: நான் கேட்டது போல மக்கள் உணர்வு என்பது பின்னணி உணர்வு முன்னணியாக மாறுவது... அதுவும் நான் இருக்கிறேன் அனுபவம் போலவே உள்ளது
(10:57 PM) Thusness: அதனால் தான் அது அவ்வாறு விவரிக்கப்படுகிறது, உணர்வு உணர்வுக்கு மற்றும் அதே உணர்வாக உணர்கிறது.
(10:57 PM) AEN: ஆனால் நீங்கள் கூறினீர்கள் நான் இருக்கிறேன் என்று மக்கள் பின்னணிக்கு செல்கின்றனர்?
(10:57 PM) Thusness: ஆம்
(10:57 PM) AEN: பின்னணிக்கு செல்வது = பின்னணி முன்னணியாக மாறுவதா?
(10:58 PM) Thusness: அதனால் தான் நான் அது தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது என்று சொல்கிறேன். மேலும் நாம் அதை இறுதியாக கருதுகிறேன்.
(10:58 PM) AEN: ஆனால் ஹொக்கை விவரித்ததும் அத்வைத அனுபவம் தானே
(10:58 PM) Thusness: நான் உனக்கு பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன், அனுபவம் சரியானது ஆனால் புரிதல் தவறானது. அதனால் தான் அது ஒரு உள்ளுணர்வு மற்றும் ஞான கண்களின் திறப்பு. நான் சொன்னது "நான் இருக்கிறேன்" அனுபவத்தில் எதுவும் தவறாக இல்லை என்றா
User
Continue
ChatGPT

ளையா?
(10:59 PM) AEN: இல்லை
(10:59 PM) Thusness: நான் அதை மறுக்கவில்லை.”
நான்காவது கட்டத்தில் நான் என்ன சொன்னேன்?
(11:00 PM) AEN: அது ஒலி, பார்வை, முதலியனவற்றில் அதே அனுபவம் தான்
(11:00 PM) Thusness: ஒலி என்பது "நான் இருக்கிறேன்"... அது இருப்பின் அதே அனுபவம்.
(11:00 PM) AEN: சரி
(11:00 PM) Thusness: ஆம்”
“"நான் இருக்கிறேன்" என்பது சமாதியில் ஒளிரும் சிந்தனை என்று ஜான் டான் 2018 இல் கூறினார். அநாத்தா என்பது அந்த உள்ளுணர்வை 6 நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றங்களுக்கு நீட்டிப்பதில் ஒரு உண்மைப்படுத்தல்.” – சோ, 2020
ஜான் டான்:
உணர்வு தூய்மையான “நான் இருக்கிறேன்” என்ற உணர்வை அனுபவிக்கும்போது, அதன் தூய்மையான எண்ணமற்ற நொடியில் உணர்வு, அதன் மிக சுத்தமான அடையாளமாக பிடித்துக்கொள்கிறது. அதன் மூலம், அது ஒரு ‘கவனிப்பாளர்’ ஐ நுணுக்கமாக உருவாக்குகிறது மற்றும் அது 'தூய்மையான இருப்பின் உணர்வு' என்பது சிந்தனை அலகின் ஒரு அம்சம் மட்டுமே என்பதை காணவில்லை. இது மற்ற உணர்வு-பொருட்களிலிருந்து தூய்மையான உணர்வு அனுபவத்தை தடுக்கும் கர்ம நிலைமையாகும். அதை மற்ற உணர்வுகளுக்கு நீட்டித்தால், கேட்கும் போது கேட்கும் கேட்பாளர் இல்லாமல் மற்றும் பார்க்கும் போது பார்ப்பாளர் இல்லாமல் இருக்கும் -- தூய ஒலி-உணர்வு அனுபவம் தூய காட்சி-உணர்வு அனுபவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபடுகிறது. உண்மையில், நாம் 'நான்' என்று கொடுத்து, 'சுன்யதா இயல்பு' என்று மாற்றினால், உணர்வு ஒரு இடமற்ற அனுபவமாக உள்ளது. ஒரு நிலை மற்றொரு நிலையை விட சுத்தமானது அல்ல. அனைத்தும் ஒரே சுவை, இருப்பின் பல்வேறு வடிவம்.
- http://www.awakeningtoreality.com/.../mistaken-reality-of...
புத்த இயல்பு "நான் இருக்கிறேன்" அல்ல
AWAKENINGTOREALITY.COM
புத்த இயல்பு "நான் இருக்கிறேன்" அல்ல
புத்த இயல்பு "நான் இருக்கிறேன்" அல்ல
· பதில்
· முன்னோட்டம் நீக்கு
· 3ம் நிமிடம் · திருத்தப்பட்டது

மேலும்,

“அமர்வு தொடக்கம்: செவ்வாய், 10 ஜூலை, 2007

(11:35 AM) Thusness: X கடந
User
Continue
ChatGPT

த காலத்தில் 'யி ஜுயே' (உணர்வுக்கு உதவி) மற்றும் 'யி சின்' (சிந்தனைக்கு உதவி) என்று சொல்லி இருந்தார், ஏனெனில் ஜுயே என்பது நிலையானது, சிந்தனைகள் நிலையற்றவை... ஏதோ அப்படி ஒன்று. இது சரியானது அல்ல. இது அத்வைத கற்பிதம்.

(11:35 AM) AEN: ஓ

(11:36 AM) Thusness: இப்போது பௌத்தத்தில் புரிவது மிகவும் சிரமமானது இதுவாகும். மாற்றாததை அனுபவிப்பது கடினமானது அல்ல. ஆனால் நிலையற்றதை அனுபவித்து பிறப்பற்ற இயல்பை அறிவது தான் பிரஜ்ஞா ஞானம். புத்தர் மாற்றாத நிலையை அறியாததாக நினைக்கும் பொது அது மாற்றாத பின்னணியைக் குறிப்பிடுவதல்ல. அதனால் நான் மாற்றாத புரிதல் மற்றும் தவறான அர்த்தம் குறித்து அதிகம் விவாதித்தேன். மேலும், மாற்றாத நிலையை நான் அனுபவிக்கவில்லை என்பது தவறான புரிதல். 🙂 உங்கள் அறிய வேண்டியது நிலையற்றதை அனுபவித்து, பிறப்பற்றதை உணர்வது தான் பிரஜ்ஞா ஞானம். 'நிலையானது' என்று கருதி அதை உணர்வது மூச்சு. புத்தர் நிலையானதை குறிப்பிடும்போது அது அதைக் குறிக்காது. மூச்சுக்கு அப்பால் செல்ல நீங்கள் நீண்ட காலம் நிர்வாணமாக இருக்க வேண்டும். பின் நிலையற்றதையே அனுபவித்து, எதையும் குறிப்பிடாமல். முத்திரைகள் கூட புத்தரின் நபரை விட முக்கியமானவை. புத்தரை தவறாக புரிந்துகொண்டால் அவர் சாதாரணமாக ஆகிவிடுவார். 🙂 லோங்சென் [சிம் பெர்ன் சோங்] கிளோசிங்கப் இணையதளத்தில் ஒரு ஆர்வமூட்டும் பதிவை எழுதினார். புனர்ஜன்மம் பற்றி.

(11:47 AM) AEN: ஓ நான் படித்தேன்

(11:48 AM) Thusness: அவர் கியோவின் பதிலை விளக்கியதா?

(11:50 AM) AEN: ஆம்

(11:50 AM) Thusness: அந்த பதில் மிகவும் முக்கியமானது, மேலும் அது லோங்சென் நிலையற்றவை மற்றும் ஐந்து கூட்டங்களை புத்த இயல்பாக உணர்ந்து அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ளார் என்பதை நிரூபிக்கிறது. பிறப்பற்ற இயல்புக்கு நேரம். நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா, ஒருவர் அந்த கட்டங்களை அனுபவித்து, "நான் இருக்கிறேன்" முதல்
User
Continue
ChatGPT

அத்வைதம் வரை, பின் இசனஸ்ஸிற்கு வரை, பின்னர் புத்தர் கற்பித்த மிக அடிப்படையானவற்றிற்கு வரும் வரை செல்ல வேண்டும்... இதை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

(11:52 AM) AEN: ஆம்

(11:52 AM) Thusness: ஒருவர் அனுபவிக்கும் அதிகமான உண்மை, புத்தர் மிக அடிப்படையான கற்பிதங்களில் கற்பித்ததில் உள்ளது. லோங்சென் அனுபவித்தது அவர் புத்தர் கற்பித்ததை படித்ததால் அல்ல, ஆனால் அவர் உண்மையாக அதை அனுபவித்ததால்.

(11:54 AM) AEN: சரி..

மேலும் பார்க்க: 1) Thusness/PasserBy-ன் ஏழு கட்ட ஞான நிலைகள்
2) அநாத்தா (நான் இல்லாமை), சுன்யதா, மகா மற்றும் சாதாரண நிலை மற்றும் சுயமாக சிறப்பு குறித்து

நான் இருக்கிறேன் என்ற தவறான விளக்கம்

மேலும் பார்க்க: பிறப்பற்ற தருமம்

இது தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்புக்கு உங்கள் மேலும் கோரிக்கைகள் உள்ளனவா என்று கேட்கிறேன்.

0 Responses